Майкоп 25 февраля, 00:00:00 8 °C

Курс ЦБ РФ на 23.02: 92.75 100.44

ИлъэсымкIэ аужырэ зэхэсыгъу

Фото: adygheya.ru
Общество
Автор: Адыгея Сегодня Читать на Яндекс.Новости

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм ия 7-рэ зэIугъэкIэгъоу мыгъэ зиIофшIэн езыгъэжьагъэм мы илъэсымкIэ аужырэ зэхэсыгъо тыгъуасэ иIагъ.

Ар я VI-рэ хъугъэ, видеоконференцие шIыкIэм тетэу кIуагъэ. Iофтхьабзэр Парламентым игуадзэхэу Шъэо Аскэррэ Iэщэ Мухьамэдрэ зэращагъ.

Зэхэсыгъом хэлэжьагъэх АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, министрэхэм я Кабинет хэтхэр, федеральнэ ыкIи республикэ къулыкъухэм, ведомствэхэм япащэхэр, нэмыкIхэр.

Повесткэм щагъэнэфагъэхэм атегущыIэнхэр рамыгъажьэзэ Шъэо Аскэр АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ иминистрэу джырэблагъэ агъэнэфэгъэ Олег Безсмельницыным нэIуасэ фишIыгъэх, депутатхэм ацIэкIэ фэгушIуагъ. Джащ фэдэу Красногвардейскэ районымкIэ зы мандат хъурэ хэдзыпIэ округэу N 6-мкIэ АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм идепутатэу Ирина Ляшенкэр зэрэхадзыгъэр къыIуагъ.

Нэужым Парламентым идепутатхэр АР-м и УплъэкIокIо-лъытэкIо палатэ, муниципальнэ актхэм яшапхъэхэм, псэупIэ койхэм ябюджет зыпкъ игъэуцогъэным пае дотациехэр афэтIупщыгъэнхэм ылъэныкъокIэ чIыпIэ зыгъэIорышIэжьыпIэхэм пшъэрылъэу яIэхэм, пыдзэфэ пытэхэм, атмосфернэ жьым икъэухъумэн, бжьэхъуным, бюджет зэфыщытыкIэхэм, зекIоным зегъэушъомбгъугъэнымкIэ къэралыгъо хэбзэ органхэм пшъэрылъэу яIэхэм, нэмыкIхэм япхыгъэ хэбзэгъэуцугъэхэм зэхъокIыныгъэхэр афэшIыгъэнхэм афэгъэхьыгъэ законопроектхэм, хэбзэгъэуцугъэхэм атегущыIагъэх, аштагъэх.

2021-рэ илъэсым ибюджет фэгъэхьыгъэ законми зэхъокIыныгъэхэр фашIыгъэх. Ахэм къызэращаIорэмкIэ, бюджетым ихахъохэр проценти 6,9-кIэ, ар сомэ миллиарди 2-рэ мин 276,1-рэ, хъарджхэр проценти 3,9-кIэ, ар сомэ миллиардрэ мин 293,5-рэ, нахьыбэ хъугъэх.

ШIокI зимыIэ медицинэ страхованиемкIэ АР-м и ЧIыпIэ фонд 2021-рэ илъэсымкIэ ибюджет зэхъокIыныгъэхэр фэшIыгъэнхэми депутатхэр тегущыIагъэх, адырагъэштагъ. Ахэм хахъохэр сомэ мин 495513,6-кIэ, хъарджхэри ащ фэдизкIэ нахьыбэ шIыгъэнхэу къадыхэлъытагъ.

Джащ фэдэу депутатхэм зэдаштэу АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм наградэхэмкIэ и Комиссие депутатэу Олег Картамышевыр хагъэхьагъ. Нэужым Урысыем и Къыблэ шъолъыр ипарламентхэм я Ассоциацие АР-м ияблэнэрэ зэIугъэкIэгъу илIыкIоу хэтыщтхэм яспискэ зэхъокIыныгъэхэр фашIыгъэх. Зэдаштэу ащ хагъэхьагъэх Парламентым и Тхьаматэ игуадзэу Iэщэ Мухьамэд, депутатхэу Олег Картамышевыр, Наталья Широковар.

Урысыем инэмыкI субъектхэм яхэбзэихъухьэ органхэр кIэщакIо зыфэхъугъэхэми тидепутатхэр атегущыIагъэх, адырагъэштагъ.

Пстэумэ ауж АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат гущыIэр ыштагъ. Парламентым идепутатхэм закъыфигъазэзэ, хэбзэгъэуцун Iофэу агъэцакIэрэм шIуагъэ къызэритырэм, зэпахырэ узым зызщиушъомбгъурэ лъэхъаным къотэгъу къызэрафэхъухэрэм афэшI лъэшэу къызэрафэразэр къыIуагъ, Къэралыгъо Совет – Хасэмрэ хэбзэ гъэцэкIэкIо органхэмрэ зэгурыIоныгъэ азыфагу илъэу зэрэзэдэлажьэхэрэр республикэм социальнэ-экономическэ хэхъоныгъэхэр егъэшIыгъэнхэм зэрэфэIорышIэрэр къыхигъэщыгъ.

— Илъэсэу икIырэр къызэрыкIуагъэп. КоронавирусыкIэм пэшIуекIорэ Iофтхьабзэхэм адакIоу лъэпкъ проектхэм, АР-м хэхъоныгъэ егъэшIыгъэным фытегъэпсыхьэгъэ Унэе программэм, нэмыкI къэралыгъо программэхэм къадыхэлъытагъэхэр пхырытщыгъэх. ТызэдеIэжьзэ пшъэрылъ пстэур игъом ыкIи икъоу дгъэцэкIагъэ. Вирусым иштаммыкIэу «омикронкIэ» зэджагъэхэм зызэриушъомбгъурэм къэкIощт 2022-рэ илъэсри зэрэмыпсынкIэщтыр къытегъэлъэгъу. Проектхэм, программэхэм япхырыщыни къэдгъэуцу хъущтэп. Арышъ, джащ тетэу тызэгурыIоу, тIэ зэкIэдзагъэу тапэкIи Iоф зэдэтшIэнэу сышъущэгугъы. ИлъэсыкIэу къэблагъэрэмкIэ сышъуфэгушIо, шIоу щыIэр шъори шъуигупсэхэми къыжъудэхъунэу сышъуфэлъаIо, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Зэхэсыгъом ыуж АР-м и ЛIышъхьэ ягъусэу министрэхэм я Кабинет хэтхэмрэ Къэралыгъо Советым – Хасэм идепутатхэмрэ Урысыем щырахьыжьэгъэ шIушIэ Iофтхьабзэу «Елка желаний» зыфиIорэм хэлэжьагъэх. Сабый ибэхэр, унагъоу зигъот макIэхэм арыс кIэлэцIыкIухэр, зипсауныгъэ къыщыкIэгъэ сабыйхэр зыкIэхъопсыхэрэр афэгъэцэкIэгъэнхэу ащ къыдыхэлъытагъ.

АР-м и ЛIышъхьэ шIоигъоныгъэхэр зытетхэгъэ открыткэхэр елкэ гъэкIэрэкIагъэм къыпихыгъэх. Мы илъэсым ЛIышъхьэм Диана Гудинам (кIэлэцIыкIу планшет), Роман Шамсудиновым (ноутбук), Николай Корчевскэм (ноутбук), ХьакIэко Адам (планшет), Мэрэтыкъо Суандэ (графическэ планшет) ыкIи Алина Пристанскаяу Санкт-Петербург кIоным кIэхъопсырэм яшIоигъоныгъэхэр афигъэцэкIэщтых.

Къыхэдгъэщын мы Iофтхьабзэм къыхиубытэу кIэлэцIыкIу-хэм ыкIи социальнэ IэпыIэгъу зищыкIэгъэ цIыфхэм ялъэIу 91-рэ Адыгеим зэрэщагъэцэкIэщтыр. Республикэ Парламентым и Тхьаматэ игуадзэу Шъэо Аскэр тIу ыштагъ. Министрэхэм я Кабинет хэтхэмрэ депутатхэмрэ ахэм ауж елкэм екIолIагъэх.

КIэлэцIыкIухэр зыкIэхъопсыхэу открыткэхэм къаратхагъэхэр хэзыгъэ имыIэу афагъэцэкIэнхэу зэкIэми агъэгугъагъэх.

Читайте также

Кумпилов проверил качество и темпы строительства соцобъектов в Тахтамукайском районе

За последние шесть лет в Адыгее построено 5 школ

17.02.2024 13:05

Глава Адыгеи рассказал об авиаучете зубров в Кавказском запопеднике

Кумпилов отметил внимание к сохранению популяции животных

13.02.2024 15:30

Кумпилов назвал интервью Путина познавательным и исчерпывающим

Президент России дал интервью Такеру Крарлсону

09.02.2024 15:08

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов принял участие в отчете главы Теучежского района

Были рассмотрены ключевые показатели развития территории

09.02.2024 12:54

Общество

На стенде Адыгеи на выставке «Россия» в Москве прошёл день здоровья

Гостей ВДНХ консультировали ординаторы

24.02.2024 19:34

В Адыгее на патрулирование вышли женщины - госавтоинспекторы

Женский патруль поздравил водителей с Днём защитника Отечества

24.02.2024 19:08

Адам Ачмиз и Валерия Осыка из Адыгеи стали амбассадорами ВФМ-2024

Республику на Всемирном Фестивале молодёжи представят 150 участников

24.02.2024 18:04

Стало известно, где не будет электричества в Майкопе 26 февраля

В городе пройдут ремонтные работы в ТП-41

24.02.2024 12:07

Новости

Майкопская «Дружба» проведёт четыре товарищеских матча

Две контрольные игры команда проведёт в Майкопе

24.02.2024 20:00

На стенде Адыгеи на выставке «Россия» в Москве прошёл день здоровья

Гостей ВДНХ консультировали ординаторы

24.02.2024 19:34

В Адыгее на патрулирование вышли женщины - госавтоинспекторы

Женский патруль поздравил водителей с Днём защитника Отечества

24.02.2024 19:08

Адам Ачмиз и Валерия Осыка из Адыгеи стали амбассадорами ВФМ-2024

Республику на Всемирном Фестивале молодёжи представят 150 участников

24.02.2024 18:04

Статьи

Константин Павлов: путешествия для меня - невероятно интересный способ познания мира

Путешественник рассказал, как изменилось отношение к российским туристам

19.02.2024 13:33

Кумпилов проверил качество и темпы строительства соцобъектов в Тахтамукайском районе

За последние шесть лет в Адыгее построено 5 школ

17.02.2024 13:05

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов принял участие в отчете главы Теучежского района

Были рассмотрены ключевые показатели развития территории

09.02.2024 12:54

Мурат Кумпилов провел встречу с руководителями ведущих СМИ Адыгеи

Председатель АРО СЖР рассказал о проводимой работе

15.01.2024 19:19

Фоторепортажи

В Адыгее состоялся круглый стол "ТОП-10 ошибок экспортеров". Фоторепортаж

Мероприятие прошло в городе Майкопе

15.02.2024 14:02

Первый зимний фестиваль событийного туризма «Хвастовня». Фоторепортаж

Мероприятие собрало мастеров и умельцев, творческих людей

29.01.2024 11:42

Баскетбол. Чемпионат России. Динамо -МГТУ - Динамо (Грозный). 2 матч. Фоторепортаж

Хозяева площадки горели желанием отыграться за поражение в первой встрече

21.01.2024 17:17

Баскетбол. Чемпионат России - Высшая лига. Динамо (МГТУ)- Динамо (Грозный). Фоторепортаж

Первый матч состоялся 19 января 2024 года

20.01.2024 17:18