Майкоп 15 июня, 00:00:00 21 °C

Курс ЦБ РФ на 15.06: 89.07 95.15

Адыгэ дунай

Адыгеим и ЛIышъхьэ IункIыбзэхэр аритыжьыгъэх

КIэлэцIыкIухэр зыпIунэу зыштагъэхэми, унакIэ къызэратыгъэхэми Адыгеим и ЛIышъхьэ зэрэфэразэхэр къаIуагъ

28.05.2024 23:16

Республикэм иэкономикэкIэ кIэгъэкъонышху

Урысые предпринимательствэм и Мафэ хагъэунэфыкIыгъ.

28.05.2024 19:56

Культурэм ихэхъоныгъ

Апэ зэкIолIагъэхэр псэупIэу Ханскэм дэт кIэлэцIыкIу еджапIэу N 5-р ары.

26.05.2024 11:35

Саугъэтыр къызэIуахыгъ

«ЕджапIэр, апэрэ кIэлэегъа­джэр, классым ипащ ары сабый­хэр щыIэныгъэ гъогум тезы­щэ­хэрэр.

25.05.2024 18:07

Лъэныкъуищ зэдэлэжьэныгъ

Респуб­ликэхэм язэдэлэ­жьэныгъэ иIо­фы­гъохэм атегущыIагъэх.

25.05.2024 12:40

ХэбзэIахьхэм атегущыIагъэх

УФ-м и Къэралыгъо Думэ и Тхьаматэу Вячеслав Володиным тхьамэтагъор дызэрихьэзэ Iофтхьабзэр кIуагъэ.

24.05.2024 08:41

Социальнэ IэпыIэгъум анаIэ нахь тырагъэтыщт

КъумпIыл Мурат Екатерина Леоновам фэлъэIуагъ IэнэтIакIэм гъэхъагъэхэр щишIынхэу.

23.05.2024 18:26

Iофыгъо шъхьаIэхэмкIэ пшъэрылъхэр

АР-м иминистрэхэм я Кабинет изэIукIэу щыIагъэм КъумпIыл Мурат пэщэныгъэ дызэрихьагъ.

17.05.2024 19:54

ЦIыфхэм яфедэхэр къэухъумэгъэнхэр

Адыгеим ихэдзакIохэм япроцент 90,18-м Владимир Путиным амакъэ фатыгъ.

08.05.2024 09:23

Проектхэм япхырыщын зэрэкIорэм зыщигъэгъозагъ

ЦIыфхэмкIэ гуIэтыпIэн фае.

04.05.2024 13:31

Лъэныкъо шъхьаIэхэр агъэнэфагъэх

Общественнэ палатэм Iоф зыдишIэщт лъэныкъо шъхьаIэхэр мыщ щагъэнэфагъэх.

25.04.2024 10:53

МэфэкI Iофтхьабзэхэм зафагъэхьазыры

Iофтхьабзэр зэрищагъ Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

24.04.2024 18:49

Дэгъоу зэтырагъэпсыхьагъ

IофшIэнхэм сомэ миллион 301-м ехъу апэIухьагъ.

20.04.2024 11:13

ЧIыопсым къытырэ амалхэр гъэфедэгъэнхэр

КъызэрэхагъэщыгъэмкIэ, пстэумкIи «Мэздахэм» гектар 435-рэ фэдиз зэлъе­убыты.

18.04.2024 12:00

Язэдэлэжьэныгъэ агъэпытэ

Адыгэхэу IэкIыб къэралхэм арысхэм мэхьанэу яIэми шъхьафэу къыщыуцу­гъэх.

17.04.2024 14:17

Амалхэр икъоу гъэфедэгъэнхэр

Республикэм иэкономикэ ихэхъоныгъэкIэ амалышхохэр къытыщтых лъэпкъ проектэу «IофшIэным къыкIэкIуагъэр» зыфиIорэм.

16.04.2024 10:54

КъоджэдэсхэмкIэ мэхьанэшхо яI

Почтэхэм хэхъоныгъэ ашIыным Адыгеим и ЛIышъхьэ ынаIэ зэрэтыригъэтырэм пае зэрэфэразэр Урысыем и Почтэ ипащэ шъхьафэу къыхигъэщыгъ.

13.04.2024 10:48

ТекIоныгъэм фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэхэр

Республикэм икъэлэ шъхьаIэ щызэхащэщтхэм афэгъэхьыгъэу нахь игъэкIотыгъэу къыIотагъ Мыекъуапэ имэрэу Геннадий Митрофановым.

12.04.2024 10:42

ЗекIоным зиушъомбгъущт

КъумпIыл Мурат лъэпкъ проектэу «ЗекIонымрэ хьакIэ пэгъокIынымрэ» тишъолъыр зэрэхэлэжьэщтымкIэ пшъэрылъхэр къыщигъэуцугъэх.

07.04.2024 14:07

ПсэолъэшIыным иIофыгъохэр

АР-м иминистрэхэм я Кабинет ипланернэ зэIукIэ а Iофыгъохэм игъэкIотыгъэу щатегущыIагъэх.

04.04.2024 00:56

Адыгеим илIыкIохэр Беларусь щыIэх

Хэхъоныгъэхэм афэIорышIэщт мы уахътэм поселкэу Инэм щашIырэ промышленнэ паркыр.

28.03.2024 09:14

ЩыIэкIэ- псэукIэ тэрэзым игъогу тещэгъэнхэр

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Iофтхьабзэр зэрищагъ.

23.03.2024 09:21

Тызызэгъусэр илъэсипшI

Илъэси 10-кIэ узэкIэIэбэжьмэ, Къырым щыпсэухэрэм янахьыбэм тикъэралыгъо къыхэхьажьхэ зэрашIоигъом ишыхьатэу амакъэ атыгъагъ.

19.03.2024 19:19

Пшъэрылъхэр къыгъэнэфагъэх

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Iофтхьабзэр зэрищагъ.

15.03.2024 14:04