Майкоп 22 июля, 00:00:00

Курс ЦБ РФ на 20.07: 88.02 96.04

Адыгэ дунай

Анахьыбэу IэпыIэгъу язытыхэрэм тишъолъыр ащыщ

ФедерациемкIэ Советым и Тхьаматэ къэзэрэугъоигъэхэм шIуфэс къарихыгъ ыкIи текIоныгъэр къыдэзыхыгъэ пстэуми афэгушIуагъ.

21.06.2024 17:33

Адыгеим и Мафэ щыкIуагъ

Къэзэрэугъоигъэхэм шIуфэс къарихыгъ гупчэм ипащэу Вероника Никишинам.

20.06.2024 20:30

Хыныгъом зэрэфэхьазырхэм тегущыIагъэх

АР-м иминистрэхэм я Кабинет и Тхьаматэ игуа­дзэу ЛIыхэсэ Махьмуд зэIукIэр зэрищагъ.

19.06.2024 00:56

КIэлэцIыкIухэм зызэрагъэпсэфырэм зыщигъэгъозагъ

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Мыекъопэ районым щыIагъ

11.06.2024 08:39

Самбэм зырагъэушъомбгъущт

КъумпIыл Муратрэ Сергей Елисеевымрэ зэдэгущыIэгъухэр зэдашIыхи, Iоф зыдашIэщт лъэныкъохэм атегущыIагъэх.

07.06.2024 19:14

ЗекIоным гугъэпIэ инхэр епхыгъэх

Сессиер зезыщагъэр Урысые Федерацием и Правительствэ и Тхьаматэ игуадзэу Дмитрий Чернышенкэр ары.

07.06.2024 08:19

Лъэпкъ проектым тегъэпсыхьагъэу

КъумпIыл Мурат искусствэхэмкIэ кIэлэцIыкIу еджапIэу псэупIэу Тульскэм дэтым щыIагъ.

06.06.2024 19:30

Адыгеим илIыкIо куп хэлажьэ

Владимир Путиным къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, форумыр проект гъэшIэгъонхэм ублапIэ афэхъущт.

06.06.2024 18:18

ЦIыфхэм яIофыгъохэм язэхэфын

ПэIудзыгъэ шIыкIэм тетэу кIогъэ Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

05.06.2024 20:35

Икъоу IэпыIэгъу ятыгъэныр

КъумпIыл Мурат къэралыгъо фондэу «Хэгъэгум иухъумакIохэр» зыфиIорэм ишъолъыр къутамэ щыIагъ.

04.06.2024 21:47

Адыгеим и ЛIышъхьэ IункIыбзэхэр аритыжьыгъэх

КIэлэцIыкIухэр зыпIунэу зыштагъэхэми, унакIэ къызэратыгъэхэми Адыгеим и ЛIышъхьэ зэрэфэразэхэр къаIуагъ

28.05.2024 23:16

Республикэм иэкономикэкIэ кIэгъэкъонышху

Урысые предпринимательствэм и Мафэ хагъэунэфыкIыгъ.

28.05.2024 19:56

Культурэм ихэхъоныгъ

Апэ зэкIолIагъэхэр псэупIэу Ханскэм дэт кIэлэцIыкIу еджапIэу N 5-р ары.

26.05.2024 11:35

Саугъэтыр къызэIуахыгъ

«ЕджапIэр, апэрэ кIэлэегъа­джэр, классым ипащ ары сабый­хэр щыIэныгъэ гъогум тезы­щэ­хэрэр.

25.05.2024 18:07

Лъэныкъуищ зэдэлэжьэныгъ

Респуб­ликэхэм язэдэлэ­жьэныгъэ иIо­фы­гъохэм атегущыIагъэх.

25.05.2024 12:40

ХэбзэIахьхэм атегущыIагъэх

УФ-м и Къэралыгъо Думэ и Тхьаматэу Вячеслав Володиным тхьамэтагъор дызэрихьэзэ Iофтхьабзэр кIуагъэ.

24.05.2024 08:41

Социальнэ IэпыIэгъум анаIэ нахь тырагъэтыщт

КъумпIыл Мурат Екатерина Леоновам фэлъэIуагъ IэнэтIакIэм гъэхъагъэхэр щишIынхэу.

23.05.2024 18:26

Iофыгъо шъхьаIэхэмкIэ пшъэрылъхэр

АР-м иминистрэхэм я Кабинет изэIукIэу щыIагъэм КъумпIыл Мурат пэщэныгъэ дызэрихьагъ.

17.05.2024 19:54

ЦIыфхэм яфедэхэр къэухъумэгъэнхэр

Адыгеим ихэдзакIохэм япроцент 90,18-м Владимир Путиным амакъэ фатыгъ.

08.05.2024 09:23

Проектхэм япхырыщын зэрэкIорэм зыщигъэгъозагъ

ЦIыфхэмкIэ гуIэтыпIэн фае.

04.05.2024 13:31

Лъэныкъо шъхьаIэхэр агъэнэфагъэх

Общественнэ палатэм Iоф зыдишIэщт лъэныкъо шъхьаIэхэр мыщ щагъэнэфагъэх.

25.04.2024 10:53

МэфэкI Iофтхьабзэхэм зафагъэхьазыры

Iофтхьабзэр зэрищагъ Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

24.04.2024 18:49

Дэгъоу зэтырагъэпсыхьагъ

IофшIэнхэм сомэ миллион 301-м ехъу апэIухьагъ.

20.04.2024 11:13

ЧIыопсым къытырэ амалхэр гъэфедэгъэнхэр

КъызэрэхагъэщыгъэмкIэ, пстэумкIи «Мэздахэм» гектар 435-рэ фэдиз зэлъе­убыты.

18.04.2024 12:00