Майкоп 14 июня, 00:00:00 22 °C

Курс ЦБ РФ на 14.06: 88.21 94.83

Адыгеим и ЛIышъхьэ афэгушIуагъ

Фото: пресс-служба главы Республики Адыгея
Общество
Автор: Адыгея Сегодня Читать на Яндекс.Новости

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат непэ зэIукIэгъу адыриIагъ зэнэкъокъоу «Лидеры России» зыфиIорэм хэлэжьагъэхэу шъолъыр чэзыур гъэхъагъэ хэлъэу зэпызычыгъэхэм. Iофтхьабзэр МКъТУ-м щыкIуагъ.

Проектэу «ГосСтарт.Диалог» зыфиIорэм къыхиубытэу кIогъэ Iофтхьабзэр зыфытегъэпсыхьэгъагъэр студентхэр ыкIи ныбжьыкIэхэр къэралыгъо, муниципальнэ къулыкъум нэIуасэ фэшIыгъэнхэр ары. Хабзэм икъулыкъухэм яIэшъхьэтетхэр ыкIи чIыпIэхэм япащэхэр зэдыхэлажьэхэзэ ащ фэдэ зэIукIэгъухэм ялъэхъан Iофыгъуабэмэ язэшIохын епхыгъэ Iофтхьэбзэ зэфэшъхьафхэр рахъухьэх.

ЗэIукIэгъум джащ фэдэу хэлэжьагъэх АР-м псауныгъэм икъэухъумэнкIэ иминистрэу Мэрэтыкъо Рустем, АР-м экономикэ хэхъоныгъэмкIэ ыкIи сатыумкIэ иминистрэу Шэуджэн Заур, АР-м гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ иминистрэ ипшъэ-рылъхэр зыгъэцакIэу Евгений Лебедевыр, АР-м ныбжьыкIэ IофхэмкIэ и Комитет итхьаматэу Максим Галушкиныр, МКъТУ-м иректорэу Къуижъ Саидэ, Мыекъопэ къэралыгъо технологи-ческэ университетым истудентхэр. Видеозэпхыныгъэм тетэу кIогъэ дискуссием хэлэжьагъэх республикэм иапшъэрэ еджапIэхэм ыкIи игурыт сэнэхьат гъэсэныгъэ зыщарагъэгъотырэ учреждениехэм ястудентхэр.

ЗэIукIэгъур къызэIуихызэ Адыгеим и ЛIышъхьэ зэнэкъокъоу «Лидеры России» зыфиIорэм ишъолъыр чэзыу хэлэжьагъэхэм афэгушIуагъ гъэхъэгъэ ин зэрашIы-гъэм пае ыкIи къыхигъэщыгъ ахэр зэнэкъокъушхом пхырыкIыхи яIэпэIэсэныгъэ, якъулаиныгъэ къагъэлъэгъон, зэхэтхэу Iоф дэгъоу зэдашIэн ыкIи кIэухышIухэм къафэкIон зэралъэкIырэр. Республикэм ыкIи хэгъэгум къарыкIощтымкIэ пшъэдэкIыжь аплIэIу ралъхьаным зэрэфэхьазырхэри ахэм къагъэлъэгъуагъ.

«Президентэу Владимир Путиным къызэрэхигъэщыгъэу, зэнэкъокъоу «Лидеры России» зыфиIорэм ишIуагъэ къэкIо пэщэныгъэ зехьэгъэнымкIэ къулаиныгъэ зыхэлъхэр къыхэгъэщыгъэнхэмкIэ, анахь дэгъухэм IэпыIэгъу ятыгъэнымкIэ, яIэпэIэсэныгъэ къызщагъэлъэгъон алъэкIыщт Iоф фэгъэзэгъэнхэмкIэ. Хэгъэгум ихэхъоныгъэкIэ джащ фэдэу сэнаущыгъэ зыхэлъ цIыфхэм мэхьанэшхо зэряIэр, къэралыгъо къулыкъум ыкIи нэмыкI лъэныкъохэм шIуагъэ хэлъэу пэщэныгъэ ащызэрахьан зэралъэкIыщтыр нафэ къэхъугъ. Президент платформэу «Урысыер амалхэм яхэгъэгу» зыфиIорэм Iофэу ыгъэцакIэрэр джары зыфэкIожьырэр, проектхэу ащ къахилъхьэхэрэр зыфытегъэпсыхьагъэхэр цIыфхэм яIэпэIэсэныгъэ, ясэнаущыгъэ щыIэныгъэм къыщызфагъэфедэным иамал ятыгъэныр ары», — къыIуагъ АР-м и ЛIышъхьэ.

КъумпIыл Мурат джащ фэдэу агу къыгъэкIыжьыгъэх зэнэкъокъоу «Лидеры России» ичэзыуиплIэу блэкIыгъэхэм икIэуххэм къызэрагъэлъэгъуагъэм те-гъэпсыхьагъэу лъэныкъо зэфэшъхьафхэмкIэ: къэралыгъо Iофхэм ягъэзекIонкIэ, гъэсэныгъэмкIэ, псауныгъэм икъэухъумэнкIэ, финансхэмкIэ, бизне-сымкIэ пэщэ IэнатIэхэм аIуагъэхьагъэхэу текIоныгъэр къыдэзыхыгъэхэр.

Республикэм и ЛIышъхьэ джащ фэдэу къыхигъэщыгъэх пшъэрылъхэу республикэм пэщэныгъэ дызезыхьэрэ купым зэшIуихыхэрэр, тапэкIэ пэщэныгъэ IэнатIэхэр зыIыгъыщтхэм зэшIуахын фаеу хъущтхэри. Ахэм зыкIэ ащыщ бизнесымкIэ ыкIи инвестициехэмкIэ амалышIухэр къыхэгъэщыгъэнхэм япхыгъэ IофшIэныр лъыгъэкIотэгъэныр, экономикэмрэ зекIонымрэкIэ проект шъхьаIэхэр пхырыщыгъэнхэр, чIыпIэхэм хэхъоныгъэ ягъэшIыгъэныр, цIыфхэм ящыIакIэ нахь зыкъегъэIэтыгъэныр.

Дискуссием ихэушъхьафыкIыгъэ лъэныкъохэм зыкIэ ащыщыгъ кадрэхэр пIугъэнхэм ыкIи къэгъэнэжьыгъэнхэм япхыгъэ Iофыгъор. Проектэу «Лидеры России» зыфиIорэм иреспубликэ чэзыу фэхъугъэ кIэуххэм атетэу зэнэкъокъум хэлэжьагъэхэм Iофыгъо зэфэшъхьафхэм зэшIохыкIэ амалэу афалъэгъухэрэр къагъэхьазырыгъэх ыкIи ахэм ащагъэгъозагъэх. Шъолъыр чэзыум щытекIогъэ нэбгыриблымэ: Алексей Белый, Артем Журавель, Александр Саферовым, Владимир Ткаченкэм, КIэныбэ Бэллэ, Александр Цимбал ыкIи Сергей Куреневым Iофтхьабзэхэм яшъыпкъэу Iоф адашIагъ.

Проект купым кадрэхэм алъэныкъокIэ Iофхэм язытет зэхифыгъ, Iоф щашIэнымкIэ ыкIи щыпсэунхэмкIэ Адыгеир нахь узфэзыщэрэ чIыпIэ хъуным пае игъоу алъэгъурэ Iофтхьэбзэ гъэнэфагъэхэр рихъухьагъэх.

Ащ нэужым мы зэIукIэгъум хэлажьэхэрэр къахалъхьэгъэ Iофыгъохэм атегущыIагъэх. Дискуссием икIэуххэм адиштэу республикэм и ЛIышъхьэ отраслэ зэфэшъхьафхэм япащэхэм пшъэрылъ афишIыгъ купым игъоу ылъэгъугъэхэм Iоф адашIэнэу, къэралыгъо IэпыIэгъумкIэ республикэм щагъэфедэрэ Iофтхьабзэхэм, мыщ хэхьэ предпринимательствэри, ныбжьыкIэхэр нахь икъоу ащагъэгъозэнхэу.

АР-м экономикэ хэхъоныгъэмкIэ ыкIи сатыумкIэ иминистрэу Шэуджэн Заур къыIотагъ гупчэу «Мой бизнес» зыфиIорэм иIофшIэн зэрэзэхэщагъэм фэгъэхьыгъэу.

ЗэIукIэгъум икIэухым Адыгеим и ЛIышъхьэ и Рэзэныгъэ тхылъхэр аритыжьыгъэх зэнэкъокъоу «Лидеры России» зыфиIорэм щатекIуагъэхэм.

Шъугу къэтэгъэкIыжьы: Адыгеим ыцIэкIэ нэбгырэ 800 фэдиз мы зэнэкъокъум хэлэжьагъ. Заочнэ ушэтынхэм якIэуххэм ателъытагъэу шъолъыр чэзыум хэлэжьэнхэу нэбгыри 7 къыхахыгъагъ. Ахэр зэкIэ Къыблэ федеральнэ шъолъырым ифинал хэхьагъэх, къалэу Ростов-на-Дону мы илъэсым шэкIогъум и 24 – 26-м очнэ шIыкIэм тетэу ар щыкIощт.

Общество

Мурат Кумпилов поздравил призёра Игр БРИКС – самбиста из Адыгеи

Амир Хакуй выступает в Казани в составе сборной России

13.06.2024 21:27

Мурат Кумпилов вручил госнаграды России и Адыгеи

Он отметил, что труд остается основой достижений республики

13.06.2024 18:49

Глава Адыгеи торжественно вручил паспорта 14-летним жителям республики

Адыгея присоединилась к акции «Мы – граждане России»

13.06.2024 18:16

Мурат Кумпилов поздравил работников здравоохранения республики

В канун Дня медработника прошло торжественное собрание

13.06.2024 17:19

Новости

Мурат Кумпилов поздравил призёра Игр БРИКС – самбиста из Адыгеи

Амир Хакуй выступает в Казани в составе сборной России

13.06.2024 21:27

Полицией Адыгеи задержан злостный нарушитель дорожных правил

Им оказался 35-летний житель республиканского центра

13.06.2024 20:36

Мурат Кумпилов вручил госнаграды России и Адыгеи

Он отметил, что труд остается основой достижений республики

13.06.2024 18:49

Суд в Адыгее восстановил право пенсионера на получение пенсии

В марте текущего года пенсионный фонд отказал гражданину

13.06.2024 18:24

Статьи

Глава Адыгеи рассказал о выступлении президента РФ и подвёл итоги ПМЭФ-2024

Владимир Путин обозначил ориентиры и важные инициативы

07.06.2024 18:05

В Адыгею с рабочим визитом прибыл Министр природных ресурсов и экологии РФ

Выездное совещание прошло в горной части республики

31.05.2024 14:03

В Адыгее завершена реконструкция двух ДШИ в рамках нацпроекта «Культура»

Обновленные объекты посетил глава Адыгеи Мурат Кумпилов

25.05.2024 11:35

Стало известно, что мотивирует людей делать покупки в дискаунтерах

Покупателю важнее приобрести качественный продукт по выгодной цене

24.05.2024 09:11

Фоторепортажи

В Майкопе прошла выставка изделий мастеров народных художественных промыслов. Фоторепортаж

В Адыгее отметили День государственного флага РА

26.04.2024 18:25

АГУ-"Адыиф" провела матч в OLIMPBET Суперлиге с ГК "Университет". Фоторепортаж

Встреча прошла в МФОК "Оштен"

21.04.2024 17:05

В Майкопе прошел конкурс «Сударыня-Масленица – 2024». Фоторепортаж

Масленичные гуляния прошли в городском парке

18.03.2024 14:10

Турнир «Бетсити. Вечер бокса» в Майкопе. Фоторепортаж

Соревнования прошли во Дворце спорта "Якуб Коблев"

10.03.2024 16:19