Майкоп 08 декабря, 00:00:00 8 °C

Курс ЦБ РФ на 08.12: 92.57 99.81

КъыблэмкIэ пшъэрылъ шъхьаIэхэр

Фото: пресс-служба главы Республики Адыгея
Общество
Автор: Адыгея Сегодня Читать на Яндекс.Новости

Урысые Федерацием и Президент и Полномочнэ лIыкIоу Къыблэ федеральнэ шъолъырым щыIэм дэжь щызэхэщэгъэ Советым изэхэсыгъо хэлэжьагъ Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат. Зэхэсыгъор зэрищагъ Владимир Устиновым.

Видео зэпхыныгъэм тетэу Iофтхьабзэр кIуагъэ. Адыгеим ыцIэкIэ зэхэсыгъом хэлэжьагъэх федеральнэ инспектор шъхьаIэу Сергей Дрокиныр, АР-м и ЛIышъхьэрэ АР-м иминистрэхэм я Кабинетрэ япащэу Владимир Свеженец, гъэсэныгъэмрэ ныбжьыкIэ политикэмрэ алъэны-къокIэ министерствэхэм ыкIи къулыкъухэм яIэшъхьэтетхэр.

Iофыгъо шъхьаIэхэу зытегущыIагъэхэм зыкIэ ащыщыгъ ныбжьыкIэхэр дзэ къулыкъум щэгъэнхэм фэгъэхьазырыгъэнхэмкIэ, яхэгъэгу фэшъыпкъэхэу пIугъэнхэмкIэ къэралыгъо хабзэмрэ чIыпIэ зыгъэIорышIэжьынымрэ якъулыкъухэм яIофшIэн нахьышIоу зэхэщэгъэныр.

Владимир Устиновым пэублэ гущыIэу къышIыгъэм къыщыхигъэщыгъ ныбжьыкIэхэр патриотхэу пIугъэнхэмкIэ, я Хэгъэгу къулыкъу фахьыным фэхьазырынхэмкIэ, дзэ хэбзэ шIагъоу тиIэхэм ыкIи титарихъ нахь анаIэ атырагъэтынымкIэ япшъэрылъ мэхьанэшхо зэриIэр.

«Къыблэ федеральнэ шъолъырым а лъэныкъомкIэ амалышIухэр иIэх. IофшIэнымкIи дзэ къулыкъум ихьынкIи хъугъэ-шIэгъэ зэфэшъхьафхэм япхыгъэу шъолъырым тарихъышхо иI, къэлэ заулэхэм цIэ лъапIэу «къэлэ-лIыхъужъ», «дзэ щытхъум икъал», «IофшIэнымкIэ гъэхъэгъэшхо зышIыгъэ къал» зыфиIохэрэр къафагъэшъошагъэх. Культурэ кIэным епхыгъэ псэолъэ мин 26-рэ фэдиз шъолъырым ит, ахэм ащыщэу процент 60-р федеральнэ мэхьанэ зиIэ саугъэтых, дзэ-тарихъ мэхьанэ зиIэхэри ахэм ахэхьэх. Тятэжъ пIашъэхэм лIыхъужъныгъэу зэрахьагъэр ащымыгъупшэным мэхьанэшхо иI, дзэ къулыкъум ащэщтхэм яухьазырын нахьышIоу зэхэщэгъэнымкIи ахэр щысэ хъунхэ фае», — къыхигъэщыгъ В. Устиновым.

ХэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием хэлэжьагъэхэу лIыхъужъныгъэ зезыхьагъэхэр ащымыгъупшэнхэм пае IофшIэныр джыри нахь агъэлъэшынэу шъолъырхэм пшъэрылъ къафишIыгъ Владимир Устиновым.

«Дзэ-патриот пIуныгъэр лъэгэпIакIэм тещэгъэн фае, мыщкIэ хэти теурыкIуагъэ къызхгъафэ хъущтэп. Щысэ гъэнэфагъэхэм атетэу къыткIэхъухьэхэрэр тпIунхэ, я Родинэ фэшъыпкъэхэу, якъэралыгъо ифедэхэм адиштэу зекIонхэм фэгъэсэгъэнхэ фае», — къыхигъэщыгъ Владимир Устиновым.

Къэралыгъом ипащэ пшъэрылъ къызэрэфишIыгъэм тетэу УФ-м и Президент и Полномочнэ лIыкIо Къыблэм ишъолъырхэм пIэлъэ кIэкIым къыкIоцI ныбжьыкIэ политикэм ипхырыщынкIэ пшъэдэкIыжь зыхьыщт къулыкъу гъэнэфагъэхэр ащызэхащэнхэ зэрэфаер агу къыгъэкIыжьыгъ.

Шъугу къэтэгъэкIыжьы: Адыгэ Республикэм ныбжьыкIэ IофхэмкIэ и Комитет 2022-рэ илъэсым чъэпыогъум зэхащэгъагъ къэралыгъо ныбжьыкIэ политикэр республикэм нахь шIогъэ ин хэлъэу щыпхырыщыгъэным пае.

Владимир Устиновым анахьэу анаIэ зытыраригъэдзагъэхэм ащыщ шъолъырхэм япащэхэм амал зэриIэкIэ ДОСААФ-м иструктурэхэм IэпыIэгъу аратыныр. Джащ фэдэу гъэсэныгъэ зыщарагъэгъотырэ организациехэмрэ дзэ комиссариатхэмрэ язэдэлэжьэныгъэ агъэлъэшын фае джыри дзэ къулыкъум дамыщыгъэхэр икъоу гъэунэфыгъэнхэм ыкIи егъэджэн Iофым ахэр нахь хэщэгъэнхэм апае.

Дзэ къулыкъум фэгъэхьазырыгъэнхэмкIэ ыкIи ныбжьыкIэхэр я Хэгъэгу фэшъыпкъэхэу пIугъэнхэмкIэ Адыгеим иеджапIэхэм ыкIи иучреждениехэм Iофтхьэбзэ гъэнэфагъэхэр ащызэшIуахых. ЕджапIэхэм ачIэсхэмрэ студентхэмрэ илъэс къэс дзэ къулыкъум епхыгъэ егъэджэнхэр афызэхащэх. ДОСААФ-м и Гупчэу республикэм итым ныбжьыкIэхэр сэнэхьат зэфэшъхьафхэм щафагъасэх, техническэ сэнэхьатхэри аIэ къырагъахьэх, лIыхъужъныгъэм идесэхэр агъэцакIэх, ветеранхэм зэIукIэгъухэр адашIых, заор зыщыкIогъэ чIыпIэхэм защагъэгъуазэ.

Джащ фэдэу республикэм пIуныгъэ мэхьанэ зиIэ Iофтхьэбзэ зэфэшъхьафхэр илъэс къэс щызэхащэх. Ахэр зыфэгъэхьыгъэхэр кIэлэцIыкIухэмрэ ныбжьыкIэхэмрэ я Хэгъэгу шIу алъэгъоу щытынхэр ары. Урысые дзэ-патриот общественнэ движениеу «Юнармия» зыфиIорэм иреспубликэ къутамэу зэхащагъэм Адыгеим имуниципалитет пстэуми отделениехэр щариIэх. Нэбгырэ 5000-м ехъу юнармейскэ отрядхэм ахэт.

Гъэсэныгъэ зыщарагъэгъотырэ организациехэу республикэм итхэм патриот пIуныгъэр нахь ащыгъэлъэшыгъэным пае ныбжьыкIэ гупчэу «Адыгеим иныбжьыкIэхэр» зыфиIорэм IофшIэн гъэнэфагъэ зэшIуехы. Илъэс къэс гуфакIохэр къыхэлажьэхэзэ а лъэныкъом тегъэпсыхьэгъэ Iофтхьэбзэ 320-м ехъу Адыгэ Республикэм щызэхащэ.

Общество

Херсонская область поблагодарила Адыгею за помощь с учебниками для школ

Республика передала в Генический район 885 учебников

08.12.2023 13:00

В Минздраве Адыгеи привели статистику заболевания коклюшем в регионе

Основной мерой профилактики коклюша является вакцинация

08.12.2023 12:37

Саида Куижева: 30 лет для университета – возраст энергии и оптимизма

МГТУ отмечает юбилейную дату основания вуза

08.12.2023 12:12

Вице-президент «Ростелекома» на Юге и губернатор Ростовской области обсудили результаты и перспективы цифровизации на Дону

Задача компании — обеспечение оптическим интернетом всего населения

08.12.2023 11:59

Новости

Херсонская область поблагодарила Адыгею за помощь с учебниками для школ

Республика передала в Генический район 885 учебников

08.12.2023 13:00

В Минздраве Адыгеи привели статистику заболевания коклюшем в регионе

Основной мерой профилактики коклюша является вакцинация

08.12.2023 12:37

Саида Куижева: 30 лет для университета – возраст энергии и оптимизма

МГТУ отмечает юбилейную дату основания вуза

08.12.2023 12:12

Вице-президент «Ростелекома» на Юге и губернатор Ростовской области обсудили результаты и перспективы цифровизации на Дону

Задача компании — обеспечение оптическим интернетом всего населения

08.12.2023 11:59

Статьи

В Адыгее юниорская сборная по пожарно-спасательному спорту появилась в 2013 году

Сегодня она - одна из лучших на юге России

07.12.2023 14:53

Хамид Мешлок назвал основной принцип работы территориальных органов СФР

Управляющий ОСФР по РА ответил на актуальные вопросы

06.12.2023 12:31

Стала видна полная картина провала контрнаступления ВСУ

Мировой общественности обещали выполнить «великие цели»

05.12.2023 15:06

Стали известны имена победителей Всероссийской арт-лаборатории Знание.Авторы

На форуме “Россия” 12 декабря состоится Гала-концерт

30.11.2023 13:46

Фоторепортажи

Международная выставка-форум «Россия» ночью. Фоторепортаж

Организаторы форума сделали праздничную подсветку зданий

06.12.2023 14:37

Международная выставка-форум «Россия» в лицах. Фоторепортаж

Выставка на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года

04.12.2023 17:44

Телемост с участниками СВО из Адыгеи. Фоторепортаж

Мероприятие состоялось в МГТУ

04.12.2023 09:57

Международная выставка-форум «Россия». Фоторепортаж

Мероприятие проходит в Москве на ВДНХ

28.11.2023 13:24