Майкоп 08 декабря, 00:00:00 4 °C

Курс ЦБ РФ на 08.12: 92.57 99.81

Пэрытхэм ясатыр хэтых

Фото: пресс-служба главы Республики Адыгея
Общество
Автор: Адыгея Сегодня Читать на Яндекс.Новости

НыбжьыкIэхэр арых пэрытхэу, лъэхъаным диштэу къэралыгъо Iофхэр лъэныкъо зэфэшъхьафхэмкIэ лъызыгъэкIотэщтхэу зыщыгугъыхэрэр.

Арэущтэу хъуным пае яцIыкIугъом къыщыублагъэу ащ тегъэгушIухьэгъэнхэ, амал ягъэгъотыгъэн фае. Мы зэпстэури къыдыхэлъытагъэу тикъэралыгъо щызэхащэрэ Iофтхьэбзэ зэфэшъхьафхэм Адыгеир ахэлажьэ, республикэм иIэшъхьэтетхэм ныбжьыкIэ политикэм мэхьэнэ ин раты.

КIэлэцIыкIухэмрэ ныбжьыкIэхэмрэ я Урысые общественнэ-къэралыгъо движение дэлэжьэгъэнымкIэ Адыгеим и ЛIышъхьэ дэжь щызэхэщэгъэ Координационнэ советым изэхэсыгъо АР-м и Правительствэ и Унэ непэ щыкIуагъ. Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат пшъэрылъ къызэрэфишIыгъэм тетэу ар зэрищагъ АР-м и ЛIышъхьэрэ АР-м иминистрэхэм я Кабинетрэ я Администрацие ипащэу Владимир Свеженец.

Зэхэсыгъор къызэIуихызэ урысые движением пэщэныгъэ дызезыхьэхэрэм организацием Адыгеим зыщиушъомбгъунымкIэ Iофэу ашIэрэм фэшI зэрафэразэр Владимир Свеженец къыIуагъ ыкIи къыхигъэщыгъ Урысыем и Президентэу Владимир Путиным къыгъэуцурэ пшъэрылъхэр тишъолъыр щыпхырыщыгъэнхэмкIэ мы зэдэлэжьэныгъэм ишIуагъэ къызэрэкIощтыр. Ахэр анахьэу зыфэгъэхьыгъэхэр: гъэхъагъэхэр къызкIэлъыкIохэрэ IофшIэн ныбжьыкIэхэм адызэрахьаныр, ахэм яшIоигъоныгъэхэр къыдэлъытагъэхэу, нахьыбэ къыхэлажьэзэ ныбжьыкIэ политикэр гъэнэфэгъэныр.

«ТикIалэхэмрэ типшъашъэхэмрэ зэхашIэн фае зэрящыкIагъэхэр, яреспубликэ гупсэ ахэм сэнаущыгъэу ахэлъыр зэрэщагъэфедэжьышъущтыр. НыбжьыкIэхэм лъэныкъо зэфэшъхьафхэмкIэ Iоф адэшIэгъэнымкIэ шIыкIэ-амалхэр тиреспубликэ икъоу щагъэфедэх. Адыгеим и ЛIышъхьэ мы Iофыгъом мэхьэнэ шъхьаIэ реты. Хабзэр, бизнесыр, дин ыкIи общественнэ организациехэр, кIэлэцIыкIу ыкIи ныбжьыкIэ движениехэр зэзыпхыщтхэ лъэныкъор джырэ уахътэм нахь тэгъэлъэшы», — къыIуагъ АР-м и ЛIышъхьэрэ АР-м иминистрэхэм я Кабинетрэ я Администрацие ипащэ.

Джащ фэдэу зэхэсыгъом къыщыхагъэщыгъэхэм ащыщ тишъолъыр волонтер ыкIи дзэпатриотическэ Iофтхьабзэхэм чанэу зызэрэщаушъомбгъурэр. ГуфакIохэм яресурснэ гупчэу «Адыгеим иволонтерхэр» зыфиIорэм нэбгырэ мин 65-рэ хэт, мыхэм анахьыбэр ныбжьыкIэх.

«Зэрэкъэралыгъоу тыригъусэу джыдэдэм зыкI ныбжьыкIэ шъолъырэу УрысыемкIэ мэхьанэ зиIэ Iофыгъо инхэр, тарихъ зехьаныр зылъапсэхэр тэгъэпсы. ТиныбжьыкIэхэм зыкIыныгъэмрэ къэралыгъом шIулъэгъуныгъэ фыряIэнымрэкIэ етхьыжьэгъэ Iофыр лъыгъэкIотэгъэным, къэралыгъом ихэхъоныгъэ яIахь хашIыхьаным мэхьанэшхо иI», — къыкIигъэтхъыгъ Владимир Свеженец.

Адыгеим шъолъыр къутамэр мы илъэсым ипэублэ къыщызэIуахыгъ. Республикэм иIэшъхьэтетхэм движением зэхэщэн ыкIи мылъку-техническэ IофыгъохэмкIэ IэпыIэгъу рагъэгъоты. Республикэ къулыкъухэм зэкIэми адэлажьэх. Муниципальнэ псэупIэхэм, зэкIэ къалэхэм ыкIи районхэм чIыпIэ отделениехэр къащызэIуахыгъэх. Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат пшъэрылъ зэрафишIыгъэм тетэу муниципальнэ хэбзэ IофышIэхэм ищыкIэгъэ пстэури агъэцакIэ чIыпIэ отделениехэр зычIэтыщтхэ унэхэм язэтегъэпсыхьанкIэ.

«Движение первых» зыфиIорэм шъолъыр зэдэлэжьэныгъэмкIэ и Департамент ипащэ игуадзэу Валерий Савельевыр зэхэсыгъом къыщыгущыIагъ. Шъолъыр къутамэм ичIыпIэ къулыкъухэм язэтегъэпсыхьанкIэ зэрадэIэпыIэхэрэм пае республикэм ипащэхэм зэрафэразэр ащ къыхигъэщыгъ. «УФ-м и Президент къыгъэуцугъэ пшъэрылъэу материальнэ-техническэ амалхэмкIэ шъолъыр къутамэхэр зэтегъэпсыхьэгъэнхэр республикэм икъоу щагъэцакIэ. Адыгеим иIэшъхьэтетхэм IэпыIэгъу зэрэрагъэгъотырэм ишIуагъэкIэ шъолъыр отделениер зычIэтыр къэралыгъом итхэмкIэ лъэхъаным анахь диштэхэрэм ыкIи пэрытхэм ащыщ. Ар Iоф щызышIэхэрэмкIэ Iэрыфэгъоу, ящыкIэгъэ пстэури аIэкIэлъэу щыт», — къыIуагъ Валерий Савельевым.

Джащ фэдэу къыхагъэщыгъ Адыгеир урысые егъэжьэпIэ Iофтхьабзэу «Движение первых» зыфиIорэм чанэу зэрэхэлажьэрэр. ГущыIэм пае, Мыекъопэ политехническэ техникумым сомэ миллион 1,7-рэ хъурэ грант къыдихыгъ социальнэ-психологическэ IэпыIэгъумкIэ гупчэу «Точка опоры» зыфиIорэм икъызэIухынкIэ; организацием ригъэкIокIырэ проект анахь шъхьаIэхэм Адыгеим щыщ ныбжьыкIэ 16-мэ текIоныгъэр къащыдахыгъ ыкIи шIухьафтынхэр къафагъэшъошагъэх.

КIэлэцIыкIухэмрэ ныбжьыкIэхэмрэ я Урысые общественнэ-къэралыгъо движениеу «Движение первых» зыфиIорэм ишъолъыр отделение Iофэу ышIэрэм фэгъэхьыгъэу къыIотагъ шъолъыр отделением и Совет итхьаматэу Ованес Шекерьянц. Ащ къызэриIуагъэмкIэ, АдыгеимкIэ движением хэтыр зэкIэмкIи нэбгырэ 1640-рэ. ЕгъэжьэпIэ отделениехэр зэрапхынхэ пшъэрылъхэр джырэ уахътэм яIэх — еджапIэм, колледжым е апшъэрэ еджапIэм ямызакъоу пчыхьэми — культурэм, спортым ыкIи ныбжьыкIэ политикэм яунэхэм кIэлэцIыкIухэмрэ ныбжьыкIэхэмрэ чанэу закъыщагъэлъэгъонэу.

«СызэрегупшысэрэмкIэ, нахьыжъхэм ягъусэхэу организацием зэшIуихыхэрэм ахэлэжьэнхэ, ягупшысэхэр пхыращышъунхэ ыкIи ахэмкIэ IэпыIэгъу агъотышъун амал яIэ зэрэхъурэм ныбжьыкIэхэр къырещалIэх. ТапэкIи ищыкIэгъэ Iофыгъохэр зэшIотхыщтых къыткIэхъухьэрэ лIэужхэм зыкъагъэлъэгъошъуным, яцIыкIугъом къыщыублагъэу гъэпсын Iофхэм ахэлэжьэнхэмкIэ амал тедзэхэр яIэнхэм апае», — къащитхыгъ КъумпIыл Мурат исоциальнэ нэкIубгъохэм.

Зэхэсыгъом икIэух арыгущыIагъэх Дунэе къэгъэлъэгъон-форумэу «Урысыер» зыфиIорэм тишъолъыр илIыкIохэр зэрэхэлэжьэщтхэ Iофыгъохэм. Ар мы илъэсым шэкIогъум и 4-м къыщыублагъэу 2024-м имэлылъфэгъу мазэ и 12-м нэс Москва щыкIощт.

Общество

В Адыгейске приведут в порядок общественные пространства, улицы и дворы

В последний рабочий день недели здесь проведут субботник

08.12.2023 11:04

Глава Адыгеи рассказал об оказании гуманитарной помощи новым регионам

Большой объём работ был проведён в Геническом районе

08.12.2023 10:22

Мурат Кумпилов рассказал о мерах поддержки участников и ветеранов СВО

Ряд вопросов был задан в ходе прямой линии с главой региона

08.12.2023 10:15

В Тахтамукайском районе возьмут в работу обращения в адрес главы Адыгеи

Исполнение проконтролирует глава муниципалитета

08.12.2023 09:20

Новости

В полицию Адыгеи за сутки поступило 156 заявлений о происшествиях

Сотрудниками ГИБДД задержано 3 нетрезвых водителя

08.12.2023 11:08

В Адыгейске приведут в порядок общественные пространства, улицы и дворы

В последний рабочий день недели здесь проведут субботник

08.12.2023 11:04

Глава Адыгеи рассказал об оказании гуманитарной помощи новым регионам

Большой объём работ был проведён в Геническом районе

08.12.2023 10:22

Мурат Кумпилов рассказал о мерах поддержки участников и ветеранов СВО

Ряд вопросов был задан в ходе прямой линии с главой региона

08.12.2023 10:15

Статьи

В Адыгее юниорская сборная по пожарно-спасательному спорту появилась в 2013 году

Сегодня она - одна из лучших на юге России

07.12.2023 14:53

Хамид Мешлок назвал основной принцип работы территориальных органов СФР

Управляющий ОСФР по РА ответил на актуальные вопросы

06.12.2023 12:31

Стала видна полная картина провала контрнаступления ВСУ

Мировой общественности обещали выполнить «великие цели»

05.12.2023 15:06

Стали известны имена победителей Всероссийской арт-лаборатории Знание.Авторы

На форуме “Россия” 12 декабря состоится Гала-концерт

30.11.2023 13:46

Фоторепортажи

Международная выставка-форум «Россия» ночью. Фоторепортаж

Организаторы форума сделали праздничную подсветку зданий

06.12.2023 14:37

Международная выставка-форум «Россия» в лицах. Фоторепортаж

Выставка на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года

04.12.2023 17:44

Телемост с участниками СВО из Адыгеи. Фоторепортаж

Мероприятие состоялось в МГТУ

04.12.2023 09:57

Международная выставка-форум «Россия». Фоторепортаж

Мероприятие проходит в Москве на ВДНХ

28.11.2023 13:24