Майкоп 21 июля, 00:00:00 30 °C

Курс ЦБ РФ на 20.07: 88.02 96.04

КъумпIыл Мурат: «Зэдэлэжьэныгъэ пытэ зэдытиIэн фае»

Фото: пресс-служба главы Адыгеи
Общество
Автор: Адыгея Сегодня Читать на Яндекс.Новости

Iофтхьабзэм щыIагъэх УФ-м и Генеральнэ прокурор иапэрэ гуадзэу Анатолий Разинкиныр, АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, федеральнэ инспектор шъхьаIэу Сергей Дрокиныр, АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ, щынэгъончъэнымкIэ Федеральнэ къулыкъум АР-мкIэ и ГъэIорышIапIэ япащэхэр, структурнэ къулыкъухэм ялIыкIохэр, прокуратурэм иIофышIэхэр. АР-м ипрокурорэу Игорь Шевченкэм коллегиер зэрищагъ.

Республикэм ипрокурор зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, гъэрекIо хабзэр гъогогъу мин 11,9-м ехъурэ аукъуагъэу къулы­къум къыхигъэщыгъ, тхылъ мини 3,7-м ехъу арахьылIагъ, нэбгырэ мини 3,4-мэ пшъэ­дэкIыжь арагъэхьыгъ.

«Прокурорхэм зэрахьэгъэ Iофтхьабзэхэм апкъ къикIыкIэ IофышIэ 547-мэ яфитыныгъэхэр зыпкъ рагъэуцожьыгъэх, сомэ миллион 21,4-рэ хъурэ чIыфэу ателъыгъэр къаIахыжьыгъ. Къэралыгъо, хэбзэухъумэкIо къулыкъухэр дэгъоу зэрэзэдэлэжьагъэхэм ишIуагъэкIэ процент 13,5-кIэ бзэджэшIагъэхэр нахь макIэ хъугъэх», — къыIуагъ Игорь Шевченкэм.

Республикэм ипрокурор къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, ыпэкIэ зэрэщытыгъэм фэдэу къулыкъум ынаIэ нахь зытыригъэтыщтыр цIыфхэм яфитыныгъэхэм якъэухъумэн, предпринимательствэм къыфыкъокIырэ административнэ пэрыохъухэр щыгъэзыегъэнхэр, къолъхьэ тын-Iыхыным, бзэджэшIагъэхэм апэуцужьыгъэныр, лъэпкъ проектхэр агъэцакIэхэ, бюджет мылъкур агъэфедэ зыхъукIэ хабзэр амыукъоныр ары.

Нэужым Адыгеим и ЛIышъхьэу Къум­пIыл Мурат псалъэ къышIыгъ. Респуб­ликэм ипащэ Урысыем и Президентэу Владимир Путиным еплъыкIэу иIэр къыхигъэщыгъ. Хэгъэгум ипащэ зэрилъы­тэрэмкIэ, цIыфхэм яфитыныгъэхэмрэ яшъхьафитыныгъэрэ якъэухъумэнкIэ, хабзэр амыукъонымкIэ прокуратурэм мэхьанэшхо иI.

«Республикэм ипрокурорхэм нахь шIуагъэ къытэу яIофшIэн зэхащэнэу тыфай. Социальнэ зыпкъитыныгъэ щыIэнымкIэ, зэкIэми тызыгъэгумэкIырэ пшъэрылъхэм ягъэцэкIэнкIэ зэдэлэжьэныгъэ пытэ ахэм адытиIэ тшIоигъу. Ащ фэдэу зэдедгъаштэзэ, Iофхэм екIолIакIэ къафэдгъоты зыхъукIэ, тиIофшIэн нэмыкIэу дгъэпсын, республикэм ыпашъхьэ непэ ит Iофыгъохэр зэшIотхын тлъэ­кIыщт», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Лъэпкъ проектхэм къадыхэлъытэгъэ лъэныкъохэм хэхъоныгъэ ягъэшIыгъэным тегъэпсыхьэгъэ мылъкур илъэс къэс нахьыбэ зэрэхъурэр, ахэр зэрагъэфедэрэм гъунэ лъыфыгъэным мэхьанэшхо зэриIэр Адыгеим и ЛIышъхьэ къыхигъэщыгъ.

Мыщ фэдэ щысэхэр къахьыгъэх: 2023-рэ илъэсым псэолъэ 88-рэ ашIыгъ ыкIи агъэцэкIэжьыгъ. Мыгъэ псэолъэ 62-рэ ашIын е агъэкIэжьын ямурад. ПстэумкIи республикэм продукциеу къыщахьыжьырэм хэхъуагъ, проценти 102,5-рэ ар хъугъэ. Промышленнэ къыдэгъэкIынымкIэ индексыр проценти 106,5-м нэсыгъ, инвестициехэр сомэ миллиард 47-рэ хъугъэ. Зэхэугъоегъэ бюджетым ихъардж­хэр сомэ миллиард 58-м шъхьадэкIы­гъэх, псэупIэ квадрат метрэ мин 570-рэ фэдиз атыгъ. Ащ нэмыкIэу кIэлэцIыкIу ибэхэм псэупIэхэр ягъэгъотыгъэным епхыгъэ Iофыгъохэр зэрэзэшIуахыгъэр, зэхэтэкъонэу щыт унэхэм цIыфхэр къа­чIэщыжьыгъэнымкIэ планыр фэди 4-кIэ нахьыбэу зэрагъэцэкIагъэр зэхэсыгъом щыхагъэунэфыкIыгъ.

«Шъолъырхэм хэхъоныгъэ ягъэшIыгъэ­ным фэгъэзэгъэ правительствэ комиссием ирейтинг лъэпкъ проектхэмрэ къэралыгъо программэхэмрэ къащыдэлъытэгъэ пшъэрылъхэм ягъэцэкIэнкIэ гъэрекIо пэрытныгъэ щызыIыгъыгъэхэм Адыгеир ащыщыгъ. Мыгъи ащ фэдэ екIолIакIэр къызфэдгъэфедэщт, экономикэми, социальнэ лъэныкъоми нахь тащылъыкIотэщт. Адыгеим иэкономикэкIэ шIогъэшхо къэзытыщт стратегическэ проектхэм ягъэцэкIэн ары анахьэу тынаIэ зытедгъэтыщтыр. Апэрэ чэзыоу ахэр промышленнэ шъолъыр инымрэ зыгъэпсэфыпIэу Лэгъонакъэрэ ягъэпсын телъытэгъэ инвестиционнэ проекты­шхохэр ары», — къыIуагъ АР-м и ЛIышъхьэ.

Республикэм ипащэ зэрилъытэрэмкIэ, предпринимательхэм яфитыныгъэхэм якъэухъумэни, бизнесым зэрэтеIун­кIэхэрэр къегъэIыхыгъэным нахь мымакIэу анаIэ атырагъэтын фае. Респуб­ликэм и ЛIышъхьэ IофшIэнымкIэ хэбзэгъэуцугъэр амыукъоным, псауныгъэм икъэухъумэнкIэ, гъэсэныгъэмкIэ, псэупIэ-коммунальнэ хъызмэтымкIэ хабзэр къащыдэлъытэгъэным, къолъхьэ тын- Iыхыным пэшIуекIогъэным, цIыфхэм ясоциальнэ фитыныгъэхэм якъэухъумэн япхыгъэ пшъэрылъхэм ягугъу къышIыгъ.

КIэлэцIыкIухэр зэрыс унагъохэм яфитыныгъэхэм якъэухъумэни нахь лъэшэу анаIэ зытырагъэтыщтхэм ащыщ. Урысыем и Президентэу Владимир Путиным мы илъэсыр унагъом и Илъэсэу зэригъэнэфагъэр агу къыгъэкIыжьи, КъумпIыл Мурат анаIэ тыраригъэдзагъ ныхэм, тыхэм, кIэлэцIыкIухэм якъэухъумэн, унагъом мэхьанэу ратырэм зыкъегъэIэтыгъэным, сабыибэ зэрыс унагъохэм IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэным япхыгъэ Iофыгъохэм язэшIохын нахь лъэшэу гъунэ зэрэлъафын фаер. ХэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием хэлажьэхэрэмрэ ахэм яунагъохэм арысхэмрэ яфитыныгъэхэм якъэухъумэн апшъэрэ мэхьанэ зэриIэр шъхьафэу къыхигъэщыгъ.

БзэджэшIагъэм ебэныжьыгъэныр, экстремизмэмрэ терроризмэмрэ апэуцужьыгъэныр, общественнэ-политикэ Iофхэр зэщызыгъакъохэрэм ягъогупэ пыбзыкIыгъэныр, лъэпкъ, дин зэгурыIоныгъэр къэухъумэгъэныр республикэм ипащэхэмрэ прокурор IофышIэхэмрэ нахь лъэшэу анаIэ зытырагъэтыщт лъэ­ныкъохэм ащыщых. Урысые Федерацием и Президент ихэдзын зэхащэ зыхъу­кIэ хабзэр амыукъоным, щынэгъончъагъэ щыIэным гъунэ лъафын фае.

Зэхэсыгъом икIэухым КъумпIыл Мурат прокуратурэм ипащэхэми иIофышIэхэми зэрафэразэр къыIуагъ шIуагъэ къытэу гъэрекIо Iоф зэрашIагъэм фэшI ыкIи яIофшIэнкIэ тапэкIи гъэхъагъэхэр ашIы­нэу афэлъэIуагъ.

Общество

В Адыгее в ближайшее сутки ожидаются ливни в сочетании с грозой и градом

Прогноз подготовлен на основе информации Адыгейского ЦГМС

21.07.2024 06:18

СМИ : Украина стала полигоном для сценариев, благодаря которым завоевывают сердца европейского зрителя

В Харькове состоится детский праздник “Nikolsky Cosplay Fest”

20.07.2024 14:09

В Кошехабльском районе чествовали трудовые династии

Мероприятие прошло в концертном зале ДШИ

20.07.2024 10:28

"День Цифры" отметили в детском летнем лагере в Адыгее

Мероприятие проходит в рамках реализации нацпроекта "Образование"

20.07.2024 08:49

Новости

Спортсменки из Адыгеи удачно отстрелялись на Всероссийском турнире в Подмосковье

Турнир по пулевой стрельбе собрал 450 спортсменов

21.07.2024 19:27

Зрителям Майкопа покажут оперетту «Сильва» И. Кальмана

Представление состоится в Филармонии КОРА

21.07.2024 06:43

В Адыгее в ближайшее сутки ожидаются ливни в сочетании с грозой и градом

Прогноз подготовлен на основе информации Адыгейского ЦГМС

21.07.2024 06:18

20 июня – день рождения адыгского поэта и драматурга Нальбия Куёка

Его пьесы с успехом идут на сцене Нацтеатра Адыгеи

20.07.2024 18:25

Статьи

Экономьте с «Миром». Как ездить дешевле в общественном транспорте Адыгеи

В транспорте Адыгеи действует скидка от платежной системы «Мир».

15.07.2024 12:50

Стало известно, что с помощью портала госуслуг подано уже более 2 млн заявлений в вузы и колледжи

В России продолжается приемная кампания в университеты и колледжи

12.07.2024 17:08

Хамид Мешлок рассказал о работе Отделения СФР, Годе семьи и Центрах общения

14 июля Социальный фонд России отмечает день рождения

11.07.2024 10:19

Алексей Иллювиев. Запад и фашизм: старый Getrank* в новой бочке

Главный итог последних лет – это изменение в сознании тех, кто следит за происходящим

24.06.2024 16:57

Фоторепортажи

Как прошла интерактивная выставка Магна Аниме в ТЦ Мега Адыгея. Фоторепортаж

Посетители смогли увидеть 300 экспонатов из частных коллекций

01.07.2024 13:42

В Майкопе прошла выставка изделий мастеров народных художественных промыслов. Фоторепортаж

В Адыгее отметили День государственного флага РА

26.04.2024 18:25

АГУ-"Адыиф" провела матч в OLIMPBET Суперлиге с ГК "Университет". Фоторепортаж

Встреча прошла в МФОК "Оштен"

21.04.2024 17:05

В Майкопе прошел конкурс «Сударыня-Масленица – 2024». Фоторепортаж

Масленичные гуляния прошли в городском парке

18.03.2024 14:10