Майкоп 21 июля, 00:00:00 34 °C

Курс ЦБ РФ на 20.07: 88.02 96.04

Лъэпкъ зэгурыIоныгъэм игъэпытэн

Фото: пресс-служба главы Адыгеи
Общество
Автор: Адыгея Сегодня Читать на Яндекс.Новости

Лъэпкъ зэфыщытыкIэхэмкIэ ыкIи дин объединениехэм адэлэжьэгъэнымкIэ Советэу АР-м и ЛIышъхьэ дэжь щызэхэща­гъэм тыгъуасэ зэхэсыгъоу иIагъэм хэбзэ къулыкъухэм лъэпкъ-культурнэ, дин организациехэм зэпхыныгъэу адыряIэм, федеральнэ къэралыгъо бюджет учреждениеу «Урысыем щыпсэурэ лъэпкъхэм я Ун» зыфи­Iорэм иIофшIэн, ащ фэдэ организацие республикэм зэрэщызэхащэщтым ыкIи нэмыкI Iофыгъохэм щатегущы­Iагъэх.

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Iофтхьабзэр зэрищагъ. Зэхэсыгъом хэлэжьагъэх АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ илIыкIохэр, АР-м иминистрэхэм я Кабинет хэтхэр, быслъымэнхэм, чыристанхэм ядин пащэхэр, АР-м и Общественнэ палатэ, лъэпкъ-культурнэ, общественнэ движениехэм, муниципалитетхэм япащэхэр.

Зэхэсыгъом хэлажьэхэрэм шIуфэс къарихи республикэм и ЛIышъхьэ зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, культурэ, дин зэгурыIоныгъэ щымыIэу обществэм изыпкъитыныгъэ къаухъумэн, социальнэ-экономикэ пшъэрылъхэр гъэхъагъэ хэлъэу агъэцэкIэнхэ алъэкIыщтэп. Рес­публикэм ипащэ зэрилъытагъэмкIэ, хэгъэгум хэхъоныгъэ ышIынымкIэ Урысыем и Президентэу Владимир Путиным гъогоу къыгъэнэфагъэр пхырыщыгъэным иамал ащ къытыщт.

«Къэралыгъом ипащэ Федеральнэ ЗэIукIэм фигъэхьыгъэ Джэпсалъэм лъэпкъ, дин зэгурыIоныгъэ хэгъэгум илъын зэрэфаер мызэу, мытIоу щыхигъэу­нэфыкIыгъ. КъохьэпIэ хэгъэгухэм язэщыхъокIо кIуачIэхэр санкциехэр яIэубытыпIэу Урысыем щыпсэурэ лъэпкъхэм, дин зэфэмыдэхэр зылэжьхэрэм азыфагу джэгъогъуныгъэ къыралъхьанэу пылъы­гъэх. Ау Урысыем исхэр зэрэзэкъотхэм а гухэлъ бзаджэр къадигъэхъугъэп», —къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Республикэм ипащэ зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, яхэгъэгу гупсэ щынагъо къызыщыфыкъокIын ылъэкIыщт лъэхъаным Урысыем исхэр непэ нахь пытэу зэкъоуцуагъэх, зэхъокIыныгъэхэм яIахь ахашIыхьэ, дзэм IэпыIэгъу фэхъух. Къум­пIыл Мурат къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием хэлэ­жьэрэ дзэкIолIхэр лъэпкъ зэхэдз амышIэу, динэу алэжьырэм емылъытыгъэу зыч- зыпчэгъоу мэзаох. Урысыем ис­хэм анахьыбэмэ къагурэIо Хэгъэгум къырыкIощтымкIэ пшъэдэкIыжь зэра­хьырэр.

КъохьэпIэ хэгъэгухэм язэщыхъокIо кIуачIэхэр Урысыем итарихъ, икультурэ нэмыкI шъыпкъэу къагъэлъэгъонэу зэрэпыхьэхэрэм, тихэгъэгу щыпсэурэ лъэпкъхэм язэкъошныгъэ къыкIырагъэчынэу ахэр зэрэфаехэм къатегущыIэзэ, Урысыем исхэр нахь пытэу къэралыгъом ипащэ къоуцонхэ зэрэфаер республикэм и ЛIышъхьэ къыхигъэщыгъ.

АР-м лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм зэпхыныгъэ адыряIэнымкIэ ыкIи къэбарлъыгъэIэс амалхэмкIэ и Комитет итхьаматэу Шъхьэлэхъо Аскэр зэхэсыгъом къыщыгущыIагъ. ГъэрекIо Iофтхьэбзэ заулэ зэрэзэрахьагъэр: терроризмэм пэуцужьыгъэнымкIэ комиссиехэм язэхэсыгъохэр Мыекъуапэ, Адыгэкъалэ,

Хьакурынэхьаблэ зэращыкIуагъэхэр, хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием илъэ­хъан дин зэфэмыдэхэр зылэжьхэрэм язэгурыIоныгъэ гъэпытэгъэнымкIэ Адыгэ Республикэм щыпсэурэ быслъымэнхэм я ДиндэлэжьапIэ Iэнэ хъурае зэрэзэхищэгъагъэр, Адыгеим илIыкIохэр Урысые форумэу «Урысыем ис лъэпкъхэр» зыфиIорэм зэрэхэлэжьагъэхэр, джырэ лъэхъаным лъэпкъ щынэгъончъагъэм епхыгъэ IофыгъохэмкIэ Урысые научнэ-практическэ конференцие зэрэщыIагъэр, Мыекъопэ къэзэкъ отделым, Адыгэ Республикэмрэ Пшызэ шъолъыррэ ащыпсэурэ быслъымэнхэм я ДиндэлэжьапIэ, общественнэ движениеу «Адыгэ Хасэм». «Урысыем щыпсэурэ ермэлхэм я Союз» Адыгэ РеспубликэмкIэ икъутамэ, общественнэ организациеу «Шыу Хасэм» язэIукIэхэр зэрэщыIагъэхэр ащ хигъэунэфыкIыгъ. ГъэрекIо къэбар жъугъэм иамалхэм лъэпкъ, дин зэфыщытыкIэхэм яIофыгъохэм афэгъэхьыгъэ материал 360-м ехъу къызэрэхаутыгъэр къыхигъэщыгъ. Общественнэ движениеу «Адыгэ Хасэм» итхьаматэу ЛIымыщэкъо Рэмэзан Урысые общественнэ организациеу «Урысыем ис лъэпкъхэм я Ассамблее» зэдэлэжьэныгъэу дыряIэм, ащ икъутамэ республикэм зэрэщызэхащэщтым къатегущыIагъ. РеспубликэмкIэ общественнэ мэхьанэ зиIэ Iофтхьабзэхэм язехьан, цIыфхэм апашъхьэ къитэджэрэ Iофыгъо гъэнэфагъэхэм язэшIохын мэхьанэшхо зэряIэр Адыгеим и ЛIышъхьэ къыхигъэщыгъ.

«Хэбзэ къулыкъухэмрэ общественнэ институтхэмрэ нахь лъэшэу анаIэ зытырагъэтын фаер просветительскэ IофшIэныр гъэлъэшыгъэныр, экстремистхэм ягъогупэ пыбзыкIыгъэныр, тихэгъэгу ис лъэпкъхэм ахэлъ хэбзэ шIагъохэм уасэ афэшIыгъэныр ары. Мыщ дэжьым теурыкIуагъэ къызхагъафэ хъущтэп. Амал зэриIэкIэ тиIофтхьабзэхэм республикэм исхэр нахьыбэу къахэгъэлэжьэгъэнхэ, мы лъэныкъомкIэ къыддэлэжьэным фэхьазырхэм грант IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэн фае», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

«Адыгэ Республикэм щыпсэурэ лъэпкъ­хэм я Унэ» Адыгеим щызэхэщэгъэнымкIэ амалэу щыIэхэм атегущыIагъэх. Адыгэ Республикэм лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэ­гъухэм адыряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбарлъыгъэIэс амалхэмкIэ и Комитет ипащэ зэхэсыгъом зэрэщыхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, УФ-м и Правительствэ тапэкIэ ышIыгъэ унашъом диштэу федеральнэ къэралыгъо бюджет учреждениеу «Урысыем щыпсэурэ лъэпкъхэм я Ун» зыфи­Iорэр зэхащагъ. Мыщ ехьыщыр учреждениехэр ЮФО-м, СКФО-м, хэгъэгум инэмыкI шъолъырхэм ащызэхащэх.

Зэхэсыгъом зэрэщыхагъэунэфыкIыгъэм­кIэ, «Адыгэ Республикэм ис лъэпкъхэм я Унэ» анахьэу ынаIэ зытыригъэтыщтыр лъэпкъ зэфыщытыкIэхэм яIофыгъохэм апылъ общественнэ объединениехэмрэ мысатыу организациехэмрэ IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэныр, лъэпкъ, этнокультурэ мэхьанэ зиIэ федеральнэ, шъолъыр проектхэр гъэцэкIэгъэнхэр, IэкIыб къэралыгъохэм къарыкIыгъэхэр щыIэныгъэм хэгъэгъозэгъэнхэр, къэбарлъыгъэIэс амал­хэм зэдэлэжьэныгъэ пытэ адыриIэныр ары. Мыщ фэдэ организацием правовой лъап­сэу иIэщтыр ежь шъолъы­рым зэрэфаеу къыхихыщт. Лъэпкъ, дин зэфыщытыкIэхэр нахьышIу шIыгъэнхэм, этнокультурнэ инфраструктурэм ишъо­лъыр псэуалъэхэм ягъэпсын ар афэIорышIэщт.

Республикэм ипащэ Советым иаппарат пшъэрылъ фишIыгъ федеральнэ къэралыгъо бюджет учреждениеу «Урысыем ис лъэпкъкхэм я Унэ» зэпхыныгъэ пытэ дыриIэнэу. Джащ фэдэу лъэпкъ политикэм иIофыгъохэм язэшIохын фэгъэзэгъэ Комитетым унашъо фишIыгъ «АР-м щыпсэурэ лъэпкъхэм я Унэ» изэхэщэнкIэ, Iофы­шIэхэм якъэгъотынкIэ, мылъкукIи, техникэкIи ар зэтегъэпсыхьэгъэнымкIэ ищыкIэгъэ предложениехэр къыхьынхэу. Бизнесым, культурэм, гъэсэныгъэм, диным, лъэпкъ зэфыщытыкIэхэм алъэныкъокIэ Краснодар крайми, Урысыем инэмыкI шъолъырхэми зэгъунэгъушIу зэфыщытыкIэу адытиIэхэр гъэпытэгъэнхэм мэхьанэшхо зэриIэр Адыгеим и ЛIышъхьэ хигъэунэфыкIыгъ.

Общество

В Адыгее в ближайшее сутки ожидаются ливни в сочетании с грозой и градом

Прогноз подготовлен на основе информации Адыгейского ЦГМС

21.07.2024 06:18

СМИ : Украина стала полигоном для сценариев, благодаря которым завоевывают сердца европейского зрителя

В Харькове состоится детский праздник “Nikolsky Cosplay Fest”

20.07.2024 14:09

В Кошехабльском районе чествовали трудовые династии

Мероприятие прошло в концертном зале ДШИ

20.07.2024 10:28

"День Цифры" отметили в детском летнем лагере в Адыгее

Мероприятие проходит в рамках реализации нацпроекта "Образование"

20.07.2024 08:49

Новости

Зрителям Майкопа покажут оперетту «Сильва» И. Кальмана

Представление состоится в Филармонии КОРА

21.07.2024 06:43

В Адыгее в ближайшее сутки ожидаются ливни в сочетании с грозой и градом

Прогноз подготовлен на основе информации Адыгейского ЦГМС

21.07.2024 06:18

20 июня – день рождения адыгского поэта и драматурга Нальбия Куёка

Его пьесы с успехом идут на сцене Нацтеатра Адыгеи

20.07.2024 18:25

Глава Минздрава Адыгеи призвал проходить диспансеризацию

В Адыгее выросла продолжительность жизни

20.07.2024 16:27

Статьи

Экономьте с «Миром». Как ездить дешевле в общественном транспорте Адыгеи

В транспорте Адыгеи действует скидка от платежной системы «Мир».

15.07.2024 12:50

Стало известно, что с помощью портала госуслуг подано уже более 2 млн заявлений в вузы и колледжи

В России продолжается приемная кампания в университеты и колледжи

12.07.2024 17:08

Хамид Мешлок рассказал о работе Отделения СФР, Годе семьи и Центрах общения

14 июля Социальный фонд России отмечает день рождения

11.07.2024 10:19

Алексей Иллювиев. Запад и фашизм: старый Getrank* в новой бочке

Главный итог последних лет – это изменение в сознании тех, кто следит за происходящим

24.06.2024 16:57

Фоторепортажи

Как прошла интерактивная выставка Магна Аниме в ТЦ Мега Адыгея. Фоторепортаж

Посетители смогли увидеть 300 экспонатов из частных коллекций

01.07.2024 13:42

В Майкопе прошла выставка изделий мастеров народных художественных промыслов. Фоторепортаж

В Адыгее отметили День государственного флага РА

26.04.2024 18:25

АГУ-"Адыиф" провела матч в OLIMPBET Суперлиге с ГК "Университет". Фоторепортаж

Встреча прошла в МФОК "Оштен"

21.04.2024 17:05

В Майкопе прошел конкурс «Сударыня-Масленица – 2024». Фоторепортаж

Масленичные гуляния прошли в городском парке

18.03.2024 14:10