Майкоп 21 июля, 00:00:00 30 °C

Курс ЦБ РФ на 20.07: 88.02 96.04

ПсэолъэшIыным иIофыгъохэр

Фото: пресс-служба главы Республики Адыгея
Общество
Автор: Адыгея Сегодня Читать на Яндекс.Новости

ПсэукIэ амалхэр нахьышIу шIыгъэнхэмкIэ, джырэ шапхъэхэм адиштэу коммунальнэ инфраструктурэр зэтегъэпсыхьэгъэнымкIэ, общественнэ транспортым игъэкIэжьынкIэ пшъэрылъхэр УФ-м и Президентэу Владимир Путиным къыгъэнэфагъэх.

АР-м иминистрэхэм я Кабинет ипланернэ зэIукIэ а Iофыгъохэм игъэкIотыгъэу щатегущыIагъэх. Адыгеим псэолъэ­шIынымкIэ хэхъоныгъэ зэришIырэр ащ къыщыхагъэщыгъ. Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат пшъэрылъ афи­шIыгъ гъэхъагъэу яIэхэм къащымыуцунхэу.

АР-м псэолъэшIынымкIэ и Министерствэ ипащэу Валерий Картамышевым зэIукIэм къызэрэщиIуагъэмкIэ, 2023-рэ илъэсым псэупIэхэм ятынкIэ пэрытныгъэ зыIыгъ шъолъыри 10-мэ республикэр ахэхьагъ. Илъэсым къыкIоцI псэупIэ квадрат метрэ мин 570-рэ атыгъ, 2022-рэ илъэсым джащ фэдэ илъэхъан егъэ­пшагъэмэ, проценти 120-рэ ар мэхъу. НепэкIэ зы нэбгырэм квадрат метрэ 1,13-рэ тефэу къекIы. 2024-рэ илъэсым квадрат метрэ мин 500 агъэпсынэу рахъухьэ.

2024-рэ илъэсым ищылэ мазэрэ имэзаерэ псэупIэ квадрат метрэ мин 99,57-рэ республикэм щатыгъ. ГъэрекIо проекти 4-мэ Iоф адашIэу аублагъ. Джырэ шапхъэхэм адиштэу зэтегъэпсыхьэгъэ микрорайонищ Мыекъуапэ къыдэтэ­джэщт, Тэхъутэмыкъое районымкIэ псэ­упIэхэу Яблоновскэмрэ АдыгеякIэмрэ ащ фэдэ микрорайонитIу ащагъэпсыщт. Мы проектхэм адиштэу фэтэрыбэу зэхэт унэхэу квадрат метрэ миллион фэдиз хъущтхэр агъэпсынхэу рахъухьэ. ГъэрекIо кIэлэцIыкIу ибэхэм къафыхагъэкIыгъэ фэтэрхэм, унэгъо ныбжьыкIи 134-мэ япсэукIэ-амалхэр нахышIу зэрашIыгъэхэм сомэ миллиони 177,5-рэ апэIухьагъ. 2024-рэ илъэсым унэгъо ныбжьыкIи 103-мэ социальнэ IэпыIэгъу аратын ямурад. Ахэм ащыщэу унэгъо 52-мэ сабыибэ арыс. ЗэхэтэкъонкIэ щынагъоу щыт унэхэм яIухыжьынкIэ пшъэрылъхэр АР-м и ЛIышъхьэ афишIыгъэх.

Нэужым проектэу «Къэлэ щыIэкIэ Iэрыфэгъу» зыфиIорэр зэрагъэцакIэрэм тегущыIагъэх. ПстэумкIи 2024-рэ илъэсым общественнэ чIыпIи 8-мэ ыкIи щагу 32-мэ, МыекъуапэкIэ Мэздахэм къыпэIулъ чIыпIэм, Адыгэкъалэ изыгъэпсэфыпIэ парк язэтегъэпсыхьан пае сомэ миллион 505,3-рэ къыхагъэкIыгъ. Джащ фэдэу бульварэу «55 лет Победы» зыфиIорэмрэ Мыекъуапэ икъокIыпIэ лъэныкъорэ язэтегъэпсыхьанкIэ пшъэрылъ гъэнэфагъэхэр афашIыгъэх.

Коммунальнэ инфраструктурэм ипсэуалъэхэр уахътэм диштэу зэтегъэпсыхьэгъэнхэр АдыгеимкIэ зигъо Iофыгъохэм ащыщ. Ащ пае программэ зэфэшъхьаф­хэр къызфагъэфедэх. Ахэм ахэхьэх фе­деральнэ проектэу «Псы къабз» зы­фиIорэр, коммунальнэ инфраструктурэм игъэкIэжьынкIэ шъолъыр программэр, инфраструктурэ бюджет чIыфэхэр, казначейскэ чIыфэхэр къызфагъэфедэх. ГущыIэм пае, гъэрекIо муниципалитетыбэмэ япсырыкIуапIэхэр агъэкIэжьыгъэх. Мы илъэсми ащ фэдэ IофшIэнхэр лъагъэкIотэщтых, Адыгэкъалэ ифэбэпIэрыкIуапIэхэм ягъэкIэжьын аухыщт.

Гъогухэм зягъэушъомбгъугъэныр мэхьанэшхо зиIэ лъэныкъохэм зэу ащыщ лъэпкъ проектэу «Щынэгъончъэ ыкIи шэпхъэшIухэм адиштэрэ гъогухэр» зыфиIорэр дэгъоу зэригъэцакIэрэм пае илъэсиплI хъугъэу хэгъэгум и Правительствэ идиплом Адыгеим къыфагъэшъуашэ. Зигугъу къэтшIыгъэ лъэпкъ проектымкIэ IофшIэнхэр ипIалъэм къыпэу республикэм щагъэцакIэх. 2023-рэ илъэсым гъогу километрэ 99-рэ шэпхъэ­шIухэм адиштэу зэтырагъэпсыхьагъ, лъэ­мыджищ агъэцэкIэжьыгъ. 2024-рэ илъэсым ыкIэхэм яхъулIэу къэлэ гъогухэм япроцент 85-р джырэ шапхъэхэм адиштэщтых. Ащ пае шъолъыр, чIыпIэ мэхьанэ зиIэ гъогу километрэ 22,5-р шапхъэхэм адиштэу зэтырагъэпсыхьан ямурад. Яблоновскэм игъогухэм язытет нахьышIу зэрашIырэм АР-м и ЛIышъхьэ ренэу ынаIэ тырегъэты.

2024-рэ илъэсым Кощхьэблэ рай­онымкIэ псыхъоу Фэдз телъ лъэмыджыр агъэцэкIэжьын, автомобиль гъогоу «Дахъо – ДжэгокIо гъэхъун» зыфиIорэм иятIонэрэ чэзыурэ автомобиль гъогоу «Гъозэрыплъ – Лэгъонакъэ» зыфиIорэм иящэнэрэ чэзыурэ яшIын аухын ямурад. 2028-рэ илъэсым нэс пшъэрылъ шъхьа­Iэу яIэр Адыгэ Республикэм игъо­гухэр зэпхыгъэхэу, щынэгъончъэу, джы­рэ шапхъэхэм адиштэу зэтегъэпсыхьэгъэнхэр ары. Гъогухэм азыныкъо на­хьыбэр шапхъэу щыIэхэм адиштэу агъэпсын ямурад. Ащ нэмыкIэу къулыкъу гъэнэфагъэхэм пшъэрылъ афашIыгъ транспорт фэIо-фашIэхэр дэгъоу афызэхащэнхэу. Федеральнэ проектым ишIуагъэкIэ къалэхэм яурамхэм автобусыкIэ 20 къатехьагъ, муниципальнэ маршрутитIу къызэIуахыгъ. Общественнэ транспортым игъэкIэжьынкIэ IофшIэнхэр лъагъэкIотэщтых.

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат республикэм иэкономикэ илъэныкъо шъхьаIэхэм зыкIэ ащыщ мэкъу-мэщым ихэхъоныгъэкIэ пшъэрылъ заулэ къыгъэуцугъ.

АР-м иминистрэхэм я Кабинет изэ­IукIэ республикэм мэкъу-мэщымкIэ иминистрэу Къуанэ Анзаур къызщэгущыIэм а лъэныкъомкIэ Iофтхьабзэу зэрахьэхэрэм афэгъэхьыгъэу къыIотагъ. Ащ къыхигъэщыгъэх непэкIэ мэкъу-мэщым иIофхэм язытет, АПК-м хэхъоныгъэ ышIынымкIэ, чIыпIэхэм товархэр къащыдэзыгъэкIы­хэрэм яIофшIэн нахь тэрэзэу зэхэщэгъэнымкIэ Iофыгъоу щыIэхэр. Илъэ­сэу икIыгъэм гъомылапхъэу къыда­гъэкIыгъэр проценти 120,8-м нэсыгъ.

АР-м и ЛIышъхьэ къыхигъэщыгъ гъо­мылэпхъэшI промышленностым дэгъоу хэхъоныгъэ зэришIырэр, чъыгхэтэ лэжьыным зегъэ­ушъомбгъугъэным- кIэ Iофтхьабзэхэм адегъэштэгъэн ыкIи «агротуризмэкIэ» заджэхэрэм ихэхъоныгъэ нахь псынкIагъэ халъхьан зэрэфаер. Республикэр нахь цIэрыIо зышIырэ продукцием икъыдэгъэкIын зырагъэ­ушъомбгъунэу, технологиякIэхэр агъэфедэнхэу, агростартапым деIэнхэу пшъэрылъ афишIыгъ. Къэралыгъо программэхэмрэ федеральнэ IэпыIэгъумрэ къыдалъытэрэ амалхэр зэкIэ икъоу мэкъу-мэщым ылъэныкъокIэ агъэфедэнхэу пшъэрылъ ащ къыгъэуцугъ. Былымхъу­нымкIэ, цумпэ лъэпкъ зэфэшъхьафхэм якъэгъэкIынкIэ, гъомылэпхъэшI ыкIи къыдэгъэкIыжьын промышленностым ягъэхъагъэхэм ахагъэхъонэу, продукциеу IуагъэкIырэр нахьыбэ зэрашIыщтым анаIэ тырагъэтынэу къафигъэпытагъ.

ЗэIукIэм илъэхъан Адыгеим и ЛIышъхьэ къызщыуцугъэхэм ащыщ къуаджэм исоциальнэ инфраструктурэ нахьышIу шIыгъэнымкIэ, ащ щыпсэухэрэм ящы-­IакIэ зыкъегъэIэтыгъэнымкIэ къэралыгъо программэхэм къыдалъытэрэ Iофтхьабзэхэм мэхьанэшхо зэряIэр. КъумпIыл Мурат къызэриIуагъэмкIэ, Владимир Путиным и Джэпсалъэ тегъэпсыхьагъэу къуаджэхэм зэдиштэу хэхъоныгъэ ягъэ­шIыгъэнымкIэ пшъэрылъэу къэуцугъэр икъоу зэшIохыгъэн фае. Ащ пае къэралыгъо программэу «Къуаджэхэм хэхъо­ныгъэ ягъэшIыгъэныр» зыфиIорэм игъэцэкIэн республикэм щылъэкIуатэ. Мы илъэсым ащ къыдилъытэрэ Iофтхьабзэхэм сомэ миллион 966,5-рэ фэдиз апэIуагъэхьащт.

АР-м мэкъу-мэщымкIэ иминистрэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, а мылъкумкIэ илъэсэу икIыгъэм аублэгъэ IофшIэнхэу псэолъищмэ ателъытагъэхэм апэIуагъэ­хьащт. Ащ нэмыкIэу социальнэ псэуалъэ­хэр, инженер ыкIи транспорт инфраструктурэр гъэцэкIэжьыгъэнымкIэ проектыкIэу рахъухьагъэхэр зэшIуахыщтых, пстэумкIи псэолъэ 15 ащ къыхеубытэ: Красногвардейскэ, Мыекъопэ ыкIи Кощ­хьэблэ районхэр. Ащ нэмыкIэу псэуалъэ­хэр шIыгъэнхэмкIэ, зэтегъэпсыхьэгъэнхэмкIэ, гъэцэкIэжьыгъэнхэмкIэ, джащ фэдэу ветеринарием епхыгъэ фэIо-фа­шIэхэр зэшIохыгъэнхэмкIэ, къуаджэхэм гъогухэр ащызэтегъэпсыхьэгъэнхэмкIэ 2025-рэ илъэсым Iофтхьабзэхэу зэшIуа­хыщтхэм, зэнэкъокъур ылъапсэу къахахыщтхэм ателъытэгъэ лъэIу тхылъхэр агъэхьазырыгъэх.

Псэуалъэхэм яшIынкIэ графикыр укъуагъэ мыхъуным анаIэ икъоу тырагъэтынымкIэ пшъэрылъ гъэнэфагъэхэр АР-м и ЛIышъхьэ къафишIыгъэх.

Общество

В Адыгее в ближайшее сутки ожидаются ливни в сочетании с грозой и градом

Прогноз подготовлен на основе информации Адыгейского ЦГМС

21.07.2024 06:18

СМИ : Украина стала полигоном для сценариев, благодаря которым завоевывают сердца европейского зрителя

В Харькове состоится детский праздник “Nikolsky Cosplay Fest”

20.07.2024 14:09

В Кошехабльском районе чествовали трудовые династии

Мероприятие прошло в концертном зале ДШИ

20.07.2024 10:28

"День Цифры" отметили в детском летнем лагере в Адыгее

Мероприятие проходит в рамках реализации нацпроекта "Образование"

20.07.2024 08:49

Новости

Спортсменки из Адыгеи удачно отстрелялись на Всероссийском турнире в Подмосковье

Турнир по пулевой стрельбе собрал 450 спортсменов

21.07.2024 19:27

Зрителям Майкопа покажут оперетту «Сильва» И. Кальмана

Представление состоится в Филармонии КОРА

21.07.2024 06:43

В Адыгее в ближайшее сутки ожидаются ливни в сочетании с грозой и градом

Прогноз подготовлен на основе информации Адыгейского ЦГМС

21.07.2024 06:18

20 июня – день рождения адыгского поэта и драматурга Нальбия Куёка

Его пьесы с успехом идут на сцене Нацтеатра Адыгеи

20.07.2024 18:25

Статьи

Экономьте с «Миром». Как ездить дешевле в общественном транспорте Адыгеи

В транспорте Адыгеи действует скидка от платежной системы «Мир».

15.07.2024 12:50

Стало известно, что с помощью портала госуслуг подано уже более 2 млн заявлений в вузы и колледжи

В России продолжается приемная кампания в университеты и колледжи

12.07.2024 17:08

Хамид Мешлок рассказал о работе Отделения СФР, Годе семьи и Центрах общения

14 июля Социальный фонд России отмечает день рождения

11.07.2024 10:19

Алексей Иллювиев. Запад и фашизм: старый Getrank* в новой бочке

Главный итог последних лет – это изменение в сознании тех, кто следит за происходящим

24.06.2024 16:57

Фоторепортажи

Как прошла интерактивная выставка Магна Аниме в ТЦ Мега Адыгея. Фоторепортаж

Посетители смогли увидеть 300 экспонатов из частных коллекций

01.07.2024 13:42

В Майкопе прошла выставка изделий мастеров народных художественных промыслов. Фоторепортаж

В Адыгее отметили День государственного флага РА

26.04.2024 18:25

АГУ-"Адыиф" провела матч в OLIMPBET Суперлиге с ГК "Университет". Фоторепортаж

Встреча прошла в МФОК "Оштен"

21.04.2024 17:05

В Майкопе прошел конкурс «Сударыня-Масленица – 2024». Фоторепортаж

Масленичные гуляния прошли в городском парке

18.03.2024 14:10