Майкоп 15 июня, 00:00:00 21 °C

Курс ЦБ РФ на 15.06: 89.07 95.15

Амалхэр икъоу гъэфедэгъэнхэр

Фото: www.adygheya.ru
Общество
Автор: Адыгея Сегодня Читать на Яндекс.Новости

Лъэпкъ проектэу «IофшIэным къыкIэкIуагъэр» зыфиIорэм хэлэжьэрэ предприятие анахь инхэм япащэхэм АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат адыриIэгъэ зэIукIэр Iахьзэхэлъ обществэу «Зарем» зыфиIорэм щыкIуагъ.

Ахэм ахэхьэх пшъэдэкIыжьэу ахьырэмкIэ гъунэпкъэ гъэнэфагъэ зиIэ фирмэу «Комплекс-Агро», «Щэ заводэу «Новэр», «Экспресс-Кубань», «Волма-Майкоп», «Зеленый дом», щэ заводэу «Каскад», «Красногвардейскэ щэ заводыр», «Джэджэ щэ заводыр», щэ заводэу «Тамбовскэр», Iахьзэхэлъ обществэу «Зарем» зыфиIохэрэр.

Мы зэIукIэм хэлажьэхэрэр IофшIэнымкIэ опытэу яIэмкIэ зэхъожьынхэ, пшъэ­рылъэу зэшIуахын фаехэм атегущыIэнхэ алъэкIыгъ, республикэм и ЛIышъхьэрэ хэбзэ къулыкъухэм япащэхэмрэ ахэр зыгъэгумэкIырэ IофыгъохэмкIэ упчIэжьэгъу ашIыгъэх. АР-м экономикэ хэхъоныгъэмкIэ ыкIи сатыумкIэ иминистрэу Шэ­уджэн Заур, АР-м мэукъу-мэщымкIэ иминистрэу Къуанэ Анзаур, АР-м гъэсэ­ныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ иминистрэу Евгений Лебедевыр, Адыгэ къэралыгъо университетым ыкIи Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым, АНО-у «КомпетенциехэмкIэ федеральнэ гупчэр» зыфиIорэм ялIыкIохэр, Адыгеим ипредприятиехэм япащэхэр ащ хэлэ­жьагъэх.

Адыгеим и ЛIышъхьэ зэIукIэм хэла­жьэхэрэм закъыфигъазэзэ къызэрэхигъэ­щыгъэмкIэ, УФ-м и Президентэу Владимир Путиным промышленностым хэхъоныгъэ ышIынымкIэ ыкIи хэгъэгум итехнологическэ суверенитет къэухъумэгъэнымкIэ пшъэрылъхэу къыгъэуцугъэхэм язэшIохын республикэм ипромышленности иIахь хишIыхьан фае. Ащ пае респуб­ликэм федеральнэ гупчэм къытырэ амалхэр егъэфедэх, ахэм зыкIэ ащыщ лъэпкъ проектэу «IофшIэным ипроизводительность» зыфиIорэр.

«Хэгъэгум и Президент Федеральнэ ЗэIукIэм фигъэхьыгъэ Джэпсалъэм къыщыхигъэщыгъ лъэпкъ проектэу «IофшIэным къыкIэкIуагъэр» зыфиIорэм шъо­лъыр пэпчъкIэ мэхьанэшхо зэриIэр, къыкIэлъы­кIощт илъэсхэми ащ игъэцэкIэн зэрэлъа­гъэкIотэщтыр. Iофтхьабзэхэм язэшIохын тиреспублики 2019-рэ илъэсым къыщыублагъэу чанэу хэлажьэ. Непэ Адыгеим ипредприятие 11 ащ хэлажьэ, федеральнэ гупчэм къытырэ IэпыIэгъур амал зэриIэкIэ нахь дэгъоу гъэфедэгъэ­ным анаIэ тырагъэты», — къыхигъэщыгъ КъумпIыл Мурат.

Джащ фэдэу АР-м и ЛIышъхьэ проектым игъэцэкIэн къыдыхэлъытагъэу гъэ­хъагъэу яIэхэм афэгъэхьыгъэу къыIо­тагъ. Экономикэм игъэпытэнкIи, инвестициехэр нахьыбэ хъунхэмкIи а гъэхъагъэхэм яшIогъэшхо къэкIо. 2023-рэ илъэсым республикэм иэкономикэ ихахъохэр проценти 105-м нэсыгъэх. Промышленнэ къыдэгъэкIыным ииндекс проценти 106,1-рэ хъугъэ. Илъэсэу икIыгъэм икIэуххэм нафэ къызэрашIыгъэмкIэ, инвестициехэр сомэ миллиард 61,6-м нэсыгъэх. Мы лъэхъаным стратегическэ мэхьанэшхо зиIэ проект заулэ зэшIуахы. Ахэм амал дэгъухэр къатыщтых экономикэм нахь зыкъыIэтынымкIэ, IофшIэпIэ чIыпIэхэри нахьыбэ хъунхэмкIэ. НепэкIэ анахь проект инхэм ащыщых промышленнэ шъо­лъырэу «Инэмрэ» къушъхьэлъэ чIыпIэхэм лыжэхэмкIэ къызщакIухьан алъэкIыщт гъэпсыфыпIэу «Лэгъонакъэрэ».

Республикэм иэкономикэ ихэхъоныгъэкIэ амалышхохэр къытыщтых лъэпкъ проектэу «IофшIэным къыкIэкIуагъэр» зыфиIорэм. Ащ тегъэпсыхьагъэу 2022-рэ илъэсым зэхащэгъагъ ыкIи Iоф ешIэ проектэу «Фабрика процессов» зыфи­Iорэм. Ащ нэмыкIэу республикэ зэнэкъо­къоу «Наставник анахь дэгъухэр» зыфиIорэр зэхащэгъагъ, кадрэхэм ягъэхьазырынкIэ программэу «IофшIэнымкIэ пэщэныгъэ зыIыгъхэр» зыфиIорэр зэхагъэуцуагъ. Лъэпкъ проектым хэлэжьэрэ предприятиехэм яIофышIи 150-рэ фэдизмэ кIэугъоекIо технологием иамалхэр къызфагъэфедэх. Предприятиеу «Зарем» зыфиIорэм компетенциехэмкIэ ишъолъыр гупчэ иэкспертхэм яIофшIэн ыкIэм фэкIо. Щэ заводхэу «Джаджэмрэ» «Каскадымрэ», предприятиехэу «Волма-Майкоп» ыкIи «Зеленый дом» зыфиIохэрэм экспертхэм Iоф ащашIэ.

Программэу «Федеральный центр компетенций» зыфиIорэм предприятие заулэ хэлажьэ. Программэм ипащэу, экспертэу Александр Пышнограй игъэ­кIотыгъэу лъэпкъ проектыр республикэм зэрэщыкIорэм къытегущыIагъ. Проектым хэлажьэхэрэм яIофшIэнкIэ гъэхъэгъэшIухэр зэрашIыхэрэр ащ къыхигъэщыгъ.

МКъТУ-м научнэ IофшIэнымкIэ ыкIи инновацие хэхъоныгъэмкIэ ипроректорэу Татьяна Овсянниковам къыIотагъ фондэу «Умник» зыфиIорэм иIэпыIэгъу хэлъэу зэнэкъокъур зэрэзэхащагъэм фэгъэхьыгъэу ыкIи текIоныгъэр къыдэзыхыгъэхэм сертификатхэр аритыжьыгъэх. Ахэр Ди­ана Бужко ыкIи Къудайнэт Саида. Ахэм проект гъэшIэгъонхэр зэхагъэуцогъагъэх.

АР-м и ЛIышъхьэ республикэм иэкономикэ ылъэныкъокIэ Iоф зышIэщтхэм яухьазырын мэхьанэшхо зэриIэр къыхигъэщыгъ. Ащ пае ведомствэхэмрэ гъэсэныгъэ зыщарагъэгъотырэ организациехэмрэ язэдэлэжьэныгъэ гъэпсыгъэ зэ­рэхъущт лъэныкъохэм атегущыIагъэх.

Республикэм ипредприятиехэм IэпыIэгъу ятыгъэным фытегъэпсыхьагъэу Iоф ешIэ промышленностым ихэхъоныгъэкIэ Фондым. Ащ ишIуагъэкIэ федеральнэ, республикэ IэпыIэгъур икъоу къызфагъэ­федэн алъэкIыщт. Шъолъыр субсидие зыкIыр ахэм зыкIэ ащыщ. Адыгеим 2024-рэ илъэсым а лъэныкъомкIэ сомэ миллион 49,5-рэ къыIэкIэхьащт. Джащ фэдэу промышленностым ылъэныкъокIэ Iоф зышIэрэ предприятиехэмрэ унэе предпринимательхэмрэ япроектхэм апае мылъку IэпыIэгъу къаIэкIэхьащт.

«Хэгъэгум итехнологическэ суверенитеткIэ Урысыем и Президент къыгъэнэфэгъэ пшъэрылъышхохэр зэшIотхынхэу непэкIэ тапашъхьэ итых. Ащ пае федеральнэ гупчэм амал зэфэшъхьафыбэ къеты. Ахэр шIуагъэ къатэу гъэфедэгъэн­хэр ары анахь шъхьаIэр. Лъэпкъ проектэу «IофшIэным къыкIэкIуагъэр» зыфи­Iорэм къыдилъытэрэ Iофтхьабзэхэм нахь чанэу ахэлэжьэнхэ фае. Ащ амал къытыщт предприятиехэм федэу къахьыжьырэр нахьыбэ хъунымкIи, мылъкоу пэIуа­гъахьэрэм къыкIичынымкIи», — къыхигъэщыгъ АР-м и ЛIышъхьэ.

Iахьзэхэлъ обществэу «Заремэм» ищысэ тетэу лъэпкъ проектым зэрэхэлажьэхэрэм ишIуагъэкIэ предприятием фэхъурэ зэхъокIыныгъэхэм къатегущы­Iагъ «Заремэм» идиректорхэм я Совет итхьаматэу Пщыжъ Нэфсэт. Ащ Iофхэр мыщ зэрэщызэхэщагъэхэр, гъэхъагъэу ашIыгъэхэр къызеIуатэхэ нэуж къекIолIагъэхэм заводыр къаригъэплъыхьагъ. Мыекъопэ редукторышI заводым промышленностым иотраслэ зэфэшъхьафыбэмэ апае техникэр къыдегъэкIы. Ренэу ащ ынаIэ зытыригъэтыхэрэм ащыщ джырэ уахътэм диштэрэ технологическэ ыкIи уплъэкIокIо Iэмэ-псымэхэмкIэ ар зэтегъэпсыхьэгъэныр. Мыщ ыпэкIэ промышленностым ихэхъоныгъэкIэ федеральнэ фондым редукторышI заводэу «Зарем» зыфиIорэм гъусэныгъэ пытэ дыриIагъ, республикэмкIэ апэрэу сомэ миллион 240-рэ а фондым чIыфэу къыритыгъагъ производствэм игъэкIэжьын пэIуагъэхьанэу.

«Заремэр» республикэм иэкономикэ ипредприятие анахь пэрытхэм зыкIэ ащыщэу алъытэ, ар къылэжьыгъэ шъыпкъ. ЭкономикэмкIэ къиныгъо гъэнэфагъэхэр щыIэх нахь мышIэми, предприятием къыдигъэкIырэр нахьыбэ ышIын ылъэ­кIыгъ. АщкIэ федеральнэ IэпыIэгъум иамалхэм яшIуагъэ къэкIуагъ», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Общество

Глава Адыгеи принял участие в выездном совещании Совбеза России

Совещание провёл секретарь СБ РФ Сергей Шойгу

14.06.2024 18:53

В Минобрнауки РФ объявили о назначении Саиды Куижевой ректором МГТУ

Доктор экономических наук занимает пост ректора с 2013 года

14.06.2024 16:23

В Майкопе на этой неделе ярмарки выходного дня будут проводиться в субботу

В воскресенье ярмарки на улице Советской не будет

14.06.2024 16:01

МГТУ отправил партию лекарств и медикаментов в зону спецоперации

В СВО задействованы выпускники и студенты вуза

14.06.2024 14:14

Новости

Глава Адыгеи принял участие в выездном совещании Совбеза России

Совещание провёл секретарь СБ РФ Сергей Шойгу

14.06.2024 18:53

В Адыгее задержаны двое жителей Кубани за незаконный вылов рыбы

Теперь мужчинам грозит лишение свободы на срок до 5 лет

14.06.2024 18:10

Полицией Адыгеи подведены итоги первого этапа операции «Мак-2024»

Стражами правопорядка составлены протоколы в отношении 22 граждан 

14.06.2024 17:59

В Тахатмукайском районе Адыгеи состоялся круглый стол по антитеррору

В мероприятии принял участие председатель Комитета РА по делам национальностей и СМИ

14.06.2024 17:45

Статьи

Глава Адыгеи рассказал о выступлении президента РФ и подвёл итоги ПМЭФ-2024

Владимир Путин обозначил ориентиры и важные инициативы

07.06.2024 18:05

В Адыгею с рабочим визитом прибыл Министр природных ресурсов и экологии РФ

Выездное совещание прошло в горной части республики

31.05.2024 14:03

В Адыгее завершена реконструкция двух ДШИ в рамках нацпроекта «Культура»

Обновленные объекты посетил глава Адыгеи Мурат Кумпилов

25.05.2024 11:35

Стало известно, что мотивирует людей делать покупки в дискаунтерах

Покупателю важнее приобрести качественный продукт по выгодной цене

24.05.2024 09:11

Фоторепортажи

В Майкопе прошла выставка изделий мастеров народных художественных промыслов. Фоторепортаж

В Адыгее отметили День государственного флага РА

26.04.2024 18:25

АГУ-"Адыиф" провела матч в OLIMPBET Суперлиге с ГК "Университет". Фоторепортаж

Встреча прошла в МФОК "Оштен"

21.04.2024 17:05

В Майкопе прошел конкурс «Сударыня-Масленица – 2024». Фоторепортаж

Масленичные гуляния прошли в городском парке

18.03.2024 14:10

Турнир «Бетсити. Вечер бокса» в Майкопе. Фоторепортаж

Соревнования прошли во Дворце спорта "Якуб Коблев"

10.03.2024 16:19