Майкоп 15 июня, 00:00:00 21 °C

Курс ЦБ РФ на 15.06: 89.07 95.15

Культурэм ихэхъоныгъ

Фото: пресс-служба главы Адыгеи
Общество
Автор: Адыгея Сегодня Читать на Яндекс.Новости

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат псэолъэ заулэхэм ащыIагъ ыкIи шъолъыр проектэу «Культурная среда» зыфиIорэмрэ лъэпкъ проектэу «Культурэмрэ» ягъэцэкIэн зэрэкIорэм зыщигъэгъозагъ. Ащ игъусагъэх АР-м иминистрэхэм я Кабинет и Тхьаматэ игуадзэу, АР-м финансхэмкIэ иминистрэу Виктор Орловыр, АР-м культурэмкIэ иминистрэу Аулъэ Юрэ, къалэу Мыекъуапэ имэрэу Геннадий Митрофановыр, псэолъэшI организациехэм япащэхэр.

Апэ зэкIолIагъэхэр псэупIэу Ханскэм дэт кIэлэцIыкIу еджапIэу N 5-р ары. Лъэпкъ проектэу «Культурэм» ишIуагъэкIэ искусствэхэмкIэ мы кIэлэцIыкIу еджапIэр 2023-рэ илъэсым зэтырагъэпсыхьажьыгъагъ, мы илъэсым музыкальнэ Iэмэ-псы­мэхэр, зэреджэщтхэ тхылъхэр къащэфыгъэх.

ЕджапIэм ипащэу Елена Пугачевам культурэм ихэхъоныгъэкIэ ынаIэ къызэратыригъэтырэм ыкIи IэпыIэгъу къызэрафэхъурэм апае Адыгеим и ЛIышъхьэ зэрэфэразэр къыIуагъ. Ащ къызэрэхигъэ­щыгъэмкIэ, искусствэхэмкIэ мы кIэлэцIыкIу еджапIэр мылъкукIи, техникэкIи хэпшIыкIэу нахь зэтегъэпсыхьагъэ хъугъэ.

ГущыIэм пае, унэу квадрат метрэ 333-рэ хъущтыгъэр фэдищ хьазыркIэ нахь ин хъугъэ, квадрат метрэ 1050-рэ джы еубыты. ЕджапIэм газыр ращэлIагъ, ищыкIэгъэ мебелыр, интерактивнэ доскахэр, проекторхэр, моноблокхэр къащэфыгъэх ыкIи классхэр ахэмкIэ зэтырагъэпсыхьагъэх. Кабинет пэпчъ проекторрэ проекционнэ экранрэ чIагъэу­цуагъ, джащ фэдэу сплит-системэхэри ахагъэуцуагъэх.

Республикэм ипащэ творческэ мастерскойхэм, музыкальнэ классхэм, концерт залым ащыIагъ. КIэлэеджакIохэм джырэ уахътэм диштэрэ орэдхэри классикэм къыхэхыгъэхэри къаIуагъэх. Адыгеим и ЛIышъхьэ кIэлэегъаджэхэми кIэлэеджакIохэми гущыIэгъу афэхъугъ, творческэ ыкIи гъэсэныгъэ IофшIэнымкIи амалэу яIэхэм защигъэгъозагъ.

ЕджапIэм ипащэ учреждением иIоф­шIэн зэрэзэхэщагъэм къытегущыIагъ. Пстэуми анахь шъхьаIэу мы еджапIэм щалъытэрэр музыкальнэ искусствэм фэгъэсэгъэнхэр ары. Ащ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, республикэм ипащэхэм зэрахьэрэ Iофтхьабзэхэм яшIуагъэкIэ еджа­пIэм чIэсхэм ахэхъо, шIэныгъэу арагъэгъотыхэрэри нахь куу мэхъух.

ГущыIэм пае, илъэс къэс мы еджапIэм чIэсхэм дунэе, шъолъыр, урысые ыкIи республикэ зэнэкъокъухэмрэ олимпиадэхэмрэ апэрэ чIыпIэхэр къащыдахыхэу къыхэкIы. 2023-рэ илъэсым кIэлэеджа­кIохэм шIухьафтын 45-рэ къафагъэшъошагъ. КIэлэцIыкIу духовой оркестрэми гъэхъагъэ хэлъэу къытефэрэр егъэцакIэ. ИлъэсыкIэр къызихьагъэм къыщыубла­гъэу театральнэ классымрэ эстрадэ орэдкъэ­IонымкIэ классымрэ арысхэр агъасэх, кIэлэцIыкIухэми ар лъэшэу агу рехьы.

«Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Путиным къыгъэуцугъэ пшъэ­рылъхэм атегъэпсыхьагъэу Адыгеим искусствэхэмкIэ имуниципальнэ кIэлэцIыкIу еджапIэхэр зэкIэ республикэ шапхъэхэм атетщэнхэу тимурад. Ащ ишIуагъэкIэ кIэлэцIыкIухэм шIэныгъэу аратыхэрэр нахь куу хъущтых, сэнаущыгъэ зыхэлъ кIэлэцIыкIухэми яIэпэIэсэныгъэ нахь нэрылъэгъу къэхъущт. А гухэлъыр зыдэтIыгъэу, федеральнэ гупчэри къыддеIэзэ, искусствэмкIэ еджапIэхэр икъоу зэтегъэпсыхьэгъэнхэм, Iэмэ-псы­м­акIэхэр аIэкIэгъэхьэгъэнхэм тынаIэ тетэгъэты. ПстэумкIи искусствэ еджэпIэ 21-рэ тиI, ахэм ащыщэу 10-р дгъэкIэжьыгъах, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Къалэу Мыекъуапэ искусствэхэмкIэ иеджапIэу N 6-м чIэсхэми амал дэгъу­хэр арагъэгъотыгъэх. Лъэпкъ проектэу «Культурэм» тегъэпсыхьагъэу ащ зэхъокIыныгъэ фашIыгъ, концертхэм яплъынхэу мыщ къекIуалIэхэрэм апае залыкIэ къыпашIы­хьагъ. Бюджет пстэуми къарыкIыгъэу сомэ миллиони 185,2-м ехъу а гухэлъхэм апэIуагъэхьагъ.

Адыгеим и ЛIышъхьэ агъэкIэжьыгъэ еджапIэр къыплъыхьагъ, IофшIэнхэр гъэ­цэ­кIагъэ зэрэхъугъэхэм нэIуасэ зыфи­шIыгъ. ЕджэпIэ унэр зэрэпсаоу агъэцэкIэжьыгъ, концерт зал, къэшъуапIэ яIэ хъугъэ, ща­гур дахэу агъэкIэрэкIагъ, къэзэкъхэм ямузей, гъэмэфэ эстрадэу «Ракушкэр» зэтырагъэпсыхьагъэх. 2023-рэ илъэсым мы еджапIэм креативнэ индустриехэм яеджапIэ къыщызэIуахыгъ, ащ гъэсэныгъэ зыщарагъэгъотыщт студии 6 хэхьэ, ахэр уахътэм диштэрэ Iэмэ-псымакIэхэмкIэ зэтегъэпсыхьагъэх. Компьютерхэр, сканер ыкIи принтер зэфэшъхьафхэр, электрон музыкальнэ Iэмэ-псымэхэр, нэмыкIыбэ­хэри ащ хэтых. ПстэумкIи зэхэубытэгъэ бюджетым къыхагъэкIыгъэ сомэ мил­лион 80,6-м ехъу а гухэлъхэм апэIуагъэхьагъ.

Адыгеим и ЛIышъхьэ кIэлэегъаджэхэми, кIэлэеджакIохэми гущыIэгъу афэ­хъугъ, искусствэхэмкIэ анахь кIэлэцIыкIу еджэпIэ ныбжьыкIэу Адыгеим итхэм ащыщым IофшIэныр зэрэщызэхэщагъэмрэ гъэхъа­гъэу ашIыгъэхэмрэ ар акIэупчIагъ. Еджа­пIэр 1996-рэ илъэсым къызэIуахыгъ. Ащ кIэщакIо фэхъугъэх зэлъашIэрэ ансамблэу «Казачатэм» пэщэныгъэ дызезыхьэщтыгъэхэ зэшъхьэгъусэхэу Уваров Анатолийрэ Наталиерэ. Непэ мы еджапIэм хэбзэ шIагъоу иIэ хъугъэхэр лъегъэкIуа­тэх, лъэпкъ творчествэм ихэхъоныгъэкIэ гъэхъэгъэшхохэр ешIых.

ЕджапIэм ипащэу Дмитрий Гордиенкэм къызэриIуагъэмкIэ, муниципальнэ бюджет учреждениеу «Н. И. Уваровам ыцIэкIэ щыт творческэ объединениеу «Звонницэм» а еджапIэм гъусэныгъэ пытэ дыриI. Культурэм ылъэныкъокIэ ахэр бэшIагъэ зызэдэлажьэхэрэр ыкIи илъэс къэс гъэхъэгъэшIухэр ашIых.

Пащэм къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, джырэ амалэу яIэ хъугъэхэм яшIуагъэкIэ анахь хэбзэ дэгъоу яIэхэр къызэраухъу­мэхэрэм нэмыкIэу, творчествэмкIи ягъэхъагъэхэм нахь ахагъахъо. Урысые зэнэкъокъоу «ИскусствэхэмкIэ кIэлэцIыкIу еджэпIэ анахь дэгъу 50» зыфиIорэм ащ текIоныгъэр къыщыдихыгъагъ, респуб­ликэ зэнэкъокъоу «ИскусствэхэмкIэ кIэ­лэцIыкIу еджэпIэ анахь дэгъур» зыфиIорэми джащ фэдэу къыхагъэщырэ чIыпIэ къыщихьыгъагъ. Ащ нэмыкIэу мы аужырэ илъэсищым культурэмрэ искусствэмрэ афытегъэпсыхьэгъэ программэхэм атетэу зиеджэн лъызгъэкIотагъэхэм япчъагъэ процент 29-рэ хъугъэ.

Общество

Глава Адыгеи принял участие в выездном совещании Совбеза России

Совещание провёл секретарь СБ РФ Сергей Шойгу

14.06.2024 18:53

В Минобрнауки РФ объявили о назначении Саиды Куижевой ректором МГТУ

Доктор экономических наук занимает пост ректора с 2013 года

14.06.2024 16:23

В Майкопе на этой неделе ярмарки выходного дня будут проводиться в субботу

В воскресенье ярмарки на улице Советской не будет

14.06.2024 16:01

МГТУ отправил партию лекарств и медикаментов в зону спецоперации

В СВО задействованы выпускники и студенты вуза

14.06.2024 14:14

Новости

Глава Адыгеи принял участие в выездном совещании Совбеза России

Совещание провёл секретарь СБ РФ Сергей Шойгу

14.06.2024 18:53

В Адыгее задержаны двое жителей Кубани за незаконный вылов рыбы

Теперь мужчинам грозит лишение свободы на срок до 5 лет

14.06.2024 18:10

Полицией Адыгеи подведены итоги первого этапа операции «Мак-2024»

Стражами правопорядка составлены протоколы в отношении 22 граждан 

14.06.2024 17:59

В Тахатмукайском районе Адыгеи состоялся круглый стол по антитеррору

В мероприятии принял участие председатель Комитета РА по делам национальностей и СМИ

14.06.2024 17:45

Статьи

Глава Адыгеи рассказал о выступлении президента РФ и подвёл итоги ПМЭФ-2024

Владимир Путин обозначил ориентиры и важные инициативы

07.06.2024 18:05

В Адыгею с рабочим визитом прибыл Министр природных ресурсов и экологии РФ

Выездное совещание прошло в горной части республики

31.05.2024 14:03

В Адыгее завершена реконструкция двух ДШИ в рамках нацпроекта «Культура»

Обновленные объекты посетил глава Адыгеи Мурат Кумпилов

25.05.2024 11:35

Стало известно, что мотивирует людей делать покупки в дискаунтерах

Покупателю важнее приобрести качественный продукт по выгодной цене

24.05.2024 09:11

Фоторепортажи

В Майкопе прошла выставка изделий мастеров народных художественных промыслов. Фоторепортаж

В Адыгее отметили День государственного флага РА

26.04.2024 18:25

АГУ-"Адыиф" провела матч в OLIMPBET Суперлиге с ГК "Университет". Фоторепортаж

Встреча прошла в МФОК "Оштен"

21.04.2024 17:05

В Майкопе прошел конкурс «Сударыня-Масленица – 2024». Фоторепортаж

Масленичные гуляния прошли в городском парке

18.03.2024 14:10

Турнир «Бетсити. Вечер бокса» в Майкопе. Фоторепортаж

Соревнования прошли во Дворце спорта "Якуб Коблев"

10.03.2024 16:19