Майкоп 11 декабря, 00:00:00 8 °C

Курс ЦБ РФ на 09.12: 91.64 98.84

Адыгэ дунай

ЦIыфхэм ящыIакIэ зыкъеIэты

ПсэупIэм дэсхэмкIэ Iэрыфэгъу хъуным пае культурэм и Унэ къыгуашIыхьагъ врач амбулаторие.

23.11.2023 12:48

ШъолъырыкIэхэм язэтегъэпсыхьажьын

Адыгеим ипсэолъэшIхэмрэ чIыпIэ специалистхэмрэ зэдагъэпсыгъэ МФЦ-м федеральнэ пащэм осэшхо къыфишIыгъ.

17.11.2023 13:35

Язэдэлэжьэныгъэ мэпытэ

Рес­публикэм икъэзэкъ обществэхэм къэзэкъ мини 4 фэдиз ахэт.

25.10.2023 19:07

КъумпIыл Мурат ­республикэм и Правительствэ и Унэ адыга­бзэмкIэ Советым изэхэсыгъо щызэрищагъ

КIэлэ­егъэджэ 300 фэдизмэ респуб­ликэм адыгабзэр щарагъэхьы.

25.10.2023 18:44

ЯмэфэкI хагъэунэфыкIыгъ

Урысыем финансхэмкIэ и Министерствэ иуплъэкIокIо-ревизионнэ къулыкъухэр зызэхащагъэхэр илъэси 100 зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэ зэIукIэ непэ Мыекъуапэ щыкIуагъ.

24.10.2023 17:57

Республикэм ищыIэныгъэкIэ мэхьанэшхо яI

КъумпIыл Мурат зэIукIэгъу дыриIагъ АР-м ипрофсоюзхэм я Федерацие итхьаматэу Устэ Руслъан.

20.10.2023 17:54

МашIом зыкъымыштэным иIофыгъохэр

Анахьэу машIом зыкъыштэным лъапсэ фэхъугъэхэр игъом амыукъэбзыгъэ чIыпIэхэу уц гъугъэхэр ыкIи хэкIыр бэу зэрылъыгъэхэр.

19.10.2023 17:47

ЦIыфхэм ящыIакIэ зыкъыIэтыным пай

КъумпIыл Мурат Теуцожь районым зыщэIэм къуаджэу Джэджэхьаблэ щагъэпсыгъэ врач амбулаториер къыплъыхьагъ.

18.10.2023 17:29

ЗэгурыIоныгъэм фэлажьэх

ЗэдэгущыIэгъум илъэхъан республикэм икъэлэ шъхьаIэ ипащэ пшъэрылъ заулэ фашIыгъ.

13.10.2023 15:40

Пэрытхэм ясатыр хэтых

«Движение первых» зыфиIорэм шъолъыр зэдэлэжьэныгъэмкIэ и Департамент ипащэ игуадзэу Валерий Савельевыр зэхэсыгъом къыщыгущыIагъ.

12.10.2023 15:17

Адыгеир апэрэхэм ащыщ

Обществэу «Газпром газораспределение Майкоп» зыфиIорэм икъулыкъухэм метрэ 25-рэ зикIыхьэгъэ газрыкIуапIэр агъэпсыгъ.

11.10.2023 20:06

ЕгъэджэкIо- гъэсакIохэр агъэшIуагъэх

Республикэм итворческэ купхэм къагъэхьазырыгъэ концертымкIэ мэфэкIыр аухыгъ.

11.10.2023 15:11

Язэдэлэжьэныгъэ агъэпытэщт

КъумпIыл Мурат Урысыем хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ и Научнэ-ушэтэкIо институт ипащэ игуадзэу Сергей Невскэм зэIукIэгъу дыриIагъ.

27.09.2023 10:40

Адыгеим апэрэу щэкIо

Зэнэкъокъум хэлажьэхэрэмрэ хьакIэхэмрэ спорт мэфэкIым шIуфэс къащырихыгъ Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

25.09.2023 13:20

Къолъхьэ тын-Iыхыным пэшIуекIогъэныр

Къолъхьэ тын-Iыхыным пэшIуекIорэ IофшIэнэу муниципалитетхэм ащагъэцакIэрэм фэгъэхьыгъэу къаIотагъ Гъубжьэкъо Темур, Михаил Марьиным ыкIи Шъэо Аскэр.

21.09.2023 11:58

МэфэкIым зыфагъэхьазыры

Чъэпыогъум и 4-м Къэралыгъо филармонием щыкIощтых мэфэкI зэIукIэмрэ концертымрэ.

20.09.2023 11:46

Зигъо Iофыгъохэм атегущыIагъэх

Республикэм ипащэ адыгэ къуаем ия XII-рэ фестиваль зэхэзыщагъэхэмрэ хэлэжьагъэхэмрэ зэрафэразэр къыIуагъ.

19.09.2023 05:56

КъыблэмкIэ пшъэрылъ шъхьаIэхэр

Зэхэсыгъор зэрищагъ Владимир Устиновым.

17.09.2023 13:42

ГъэхъэгъэшIухэмкIэ пэгъокIыгъэх

Адыгеим ихэхъоныгъэ «Картонтарэм» иIахьышIу хешIыхьэ.

16.09.2023 09:48

Адыгеим и ЛIышъхьэ афэгушIуагъ

Адыгеим и ЛIышъхьэ зэнэкъокъоу «Лидеры России» зыфиIорэм ишъолъыр чэзыу хэлэжьагъэхэм афэгушIуагъ.

15.09.2023 08:34

Зэфэхьысыжьхэм атегущыIагъэх

Хэдзынхэм политическэ партии 6 ахэлэжьагъ.

13.09.2023 07:30

Илъэсым иунагъу

Зэнэкъокъум ишъолъыр чэзыу унэгъо 38-рэ хэлэжьагъ.

09.09.2023 13:17

Апэрэ классым кIохэрэм шIухьафтынхэр аратыщтых

Адыгеим гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ и Министерствэ муниципальнэ образованиехэм а шIухьафтынхэр атегощэгъэнхэм ыуж ит.

24.08.2023 14:52

Фыщт зэфищагъэх

Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ныбжьыкIэхэу Iофтхьабзэм зэфищагъэхэм яуахътэ гъэшIэгъонэу, шIуагъэ хэлъэу агъэкIонэу афиIуагъ

19.08.2023 12:43