Майкоп 15 июня, 00:00:00 21 °C

Курс ЦБ РФ на 15.06: 89.07 95.15

Адыгэ дунай

Язэдэлэжьэныгъэ хагъэхъощт

Росреестрэм цифрэ технологиехэр нахь шIуагъэ къытэу ыгъэфедэхэ зэрэхъугъэр Адыгеим и ЛIышъхьэ къыхигъэщыгъ.

12.03.2024 15:58

ЗэшIохыгъэн фэе пшъэрылъхэр

Iофыгъоу зытегущыIагъэхэм зыкIэ ащыщыгъ цIыфхэр зычIэсыщт унэхэм яшIын.

07.03.2024 19:45

Хэдзынхэр тэрэзэу рекIокIынхэм пае

Урысыем и Президент ихэдзынхэм зэрафэхьазырхэм иIофыгъокIэ къэгущыIагъ Михаил Кемеровыр.

07.03.2024 15:21

Лъэпкъ зэгурыIоныгъэм игъэпытэн

«Адыгэ Республикэм щыпсэурэ лъэпкъ­хэм я Унэ» Адыгеим щызэхэщэгъэнымкIэ амалэу щыIэхэм атегущыIагъэх.

06.03.2024 15:47

Язэдэлэжьэныгъэ агъэпытэщт

ЗэIукIэгъум илъэхъан рес­публикэм и ЛIышъхьэ Росавтодорым ипащэ зэрэфэразэр къыIуагъ.

02.03.2024 14:23

Энергетическэ псэуалъэхэр шапхъэхэм адиштэнхэр

Iахьзэхэлъ обществэу «Россе­ти» игенеральнэ пащэ компа­нием иинвестиционнэ проектхэр зэрагъэцакIэхэрэм къытегущыIагъ

01.03.2024 14:16

Бгъэхалъхьэхэр Iахьылхэм аратыжьыгъ

ХъокIон Исмахьилэ 1906-рэ илъэсым Кощхьэблэ районымкIэ къуаджэу Еджэркъуае къыщы­хъугъ.

27.02.2024 08:47

ШIагъэу щыIэхэмрэ зэшIохыгъэн фаехэмрэ

Мы Iофтхьабзэм 2023-рэ илъэсым республикэм ихьыкумышIхэм Iофэу ашIагъэм икIэуххэр щызэфахьысыжьыгъэх.

23.02.2024 20:57

Зэфэхьысыжьхэр ашIыгъэх

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Iофтхьабзэр зэрищагъ.

22.02.2024 22:05

Зэфэхьысыжьхэмрэ пшъэрылъхэмрэ

ГъэрекIо Кощхьэблэ, Мыекъопэ районхэм ошIэ-дэмышIэ гумэкIыгъуи 5 къа­щыхъугъэу агъэунэфыгъ.

22.02.2024 20:01

НыбжьыкIэхэм адеIэщтых

ЗэIукIэм хэлэжьагъ АР-м и ЛIышъхьэ.

15.02.2024 16:33

КъумпIыл Мурат обществэу «Картон­тарэм» щыIагъ

Республикэм иэкономикэ хэхъонымкIэ предприятием ишIуагъэ къэкIо.

08.02.2024 19:44

КъумпIыл Мурат: «Зэдэлэжьэныгъэ пытэ зэдытиIэн фае»

АР-м ипрокурорэу Игорь Шевченкэм коллегиер зэрищагъ.

07.02.2024 19:09

Автобус 20 урамхэм къатехьащт

Сомэ миллион 200-м ехъоу ахэм апэIухьагъэр чIыпIэ бюджетымрэ казначейскэ чIыфэмрэ къахэкIыгъ.

06.02.2024 18:01

КъумпIыл Мурат Адыгэкъалэ ипсэолъэшIыпIэхэр зэригъэлъэгъугъэх

Республикэм имуниципалитетхэм спорт инфраструктурэм хэхъоныгъэ ышIыным анаIэ тырагъэты.

03.02.2024 22:42

Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат псэуалъэхэм яшIын зэрэкIорэм зыщигъэгъозагъ

КъумпIыл Мурат зыныбжь хэкIотагъэхэмрэ сэкъатыныгъэ зиIэхэмрэ апае унэ-интернатыр зыщашIыщт чIыпIэм къэкIуагъ

02.02.2024 19:27

Адыгеим кIэлэцIыкIухэр зэрыс унэгъо мин 53-м ехъу щэпсэу

Илъэс къэс сабыибэ зэрыс унагъохэм япчъагъэ хэхъо.

31.01.2024 10:24

Унагъом и Илъэс Адыгеим къыщызэIуахыгъ

Зэшъхьэгъуси 9-мэ язэготхэнкIэ Iофтхьабзэр ублагъэ хъугъэ.

31.01.2024 08:50

ЦIыфхэм ящыIакIэ зыкъеIэты

ПсэупIэм дэсхэмкIэ Iэрыфэгъу хъуным пае культурэм и Унэ къыгуашIыхьагъ врач амбулаторие.

23.11.2023 12:48

ШъолъырыкIэхэм язэтегъэпсыхьажьын

Адыгеим ипсэолъэшIхэмрэ чIыпIэ специалистхэмрэ зэдагъэпсыгъэ МФЦ-м федеральнэ пащэм осэшхо къыфишIыгъ.

17.11.2023 13:35

Язэдэлэжьэныгъэ мэпытэ

Рес­публикэм икъэзэкъ обществэхэм къэзэкъ мини 4 фэдиз ахэт.

25.10.2023 19:07

КъумпIыл Мурат ­республикэм и Правительствэ и Унэ адыга­бзэмкIэ Советым изэхэсыгъо щызэрищагъ

КIэлэ­егъэджэ 300 фэдизмэ респуб­ликэм адыгабзэр щарагъэхьы.

25.10.2023 18:44

ЯмэфэкI хагъэунэфыкIыгъ

Урысыем финансхэмкIэ и Министерствэ иуплъэкIокIо-ревизионнэ къулыкъухэр зызэхащагъэхэр илъэси 100 зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэ зэIукIэ непэ Мыекъуапэ щыкIуагъ.

24.10.2023 17:57

Республикэм ищыIэныгъэкIэ мэхьанэшхо яI

КъумпIыл Мурат зэIукIэгъу дыриIагъ АР-м ипрофсоюзхэм я Федерацие итхьаматэу Устэ Руслъан.

20.10.2023 17:54