Майкоп 08 декабря, 00:00:00 8 °C

Курс ЦБ РФ на 08.12: 92.57 99.81

Адыгэ дунай

Хэгъэгум фэшъыпкъэх

Мыекъопэ реактивнэ дивизионым хэтхэм республикэм ихэбзэ къулыкъухэм IэпыIэгъоу къаратырэм пае зэрафэразэхэр къыхагъэщыгъ.

18.08.2023 13:16

Фестивалым изэхэщэн

2023-рэ илъэсым Iоныгъом и 16 — 17-м фестивалыр зэхащэщт.

17.08.2023 13:21

ПэщакIэм нэIуасэ фашIыгъ

Телерадиокомпаниеу «Адыгеим» ипэщакIэу Пхъэшх Ащэмэз республикэм и ЛIышъхьэ нэIуасэ фишIыгъ.

16.08.2023 12:28

Адыгеим игъэхъагъэхэм гупчэм гу къалъитагъ

Урысыем мэкъу-мэщымкIэ и Министерствэ аужырэ коллегиеу иIагъэм ар анахьэу къыщылъэгъуагъ.

11.08.2023 15:00

Республикэм федеральнэ мылъку къыфыхагъэкIыгъ

ГъэцэкIэжьыным илъэхъан зэкIэ инженер коммуникациехэр зэблахъущтых, джырэ уахътэм диштэрэ материал пытэхэмкIэ бассейным ычIэ агъэчъыщт.

11.08.2023 10:32

ЛIыхъужъхэм янэхэмрэ яшъхьэгъусэхэмрэ аIукIагъ

Дзэ къулыкъушIэхэм социальнэ IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэным, яIэзэгъэным япхыгъэ Iофыгъохэми атегущыIагъэх.

10.08.2023 09:50

ПаркитIумэ язэтегъэпсыхьанкIэ пшъэрылъхэр

2024-рэ илъэсым общественнэ чIыпIэ 12-рэ щагу 30-рэ нахь зэтырагъэпсыхьанхэу рахъухьэ.

08.08.2023 09:02

КъумпIыл Мурат дзэ къулыкъушIэхэм аIукIагъ

Адыгеим щыщхэм къулыкъу зыщахьырэ дзэ подразделение пстэуми IэпыIэгъу аритызэ ышIыщт.

04.08.2023 08:32

Советым изэхэсыгъу

АР-м иминистрэхэм я Кабинет и Тхьаматэу КIэрэщэ Анзаур зэхэсыгъор зэрищагъ.

26.07.2023 12:43

Зэдэлэжьэныгъэм зырагъэушъомбгъущт

Экономикэм илъэныкъо шъхьаIэхэм хахъо ашIынымкIэ бизнесым къыпагъохырэ федэ зыхэлъ кредитхэм яшIуагъэ къэкIо.

20.07.2023 16:39

Къэралыгъо тынхэр афагъэшъошагъэх

Республикэм ипащэ Росгвардием АР-мкIэ и ГъэIорышIапIэ иIофышIэхэу тынхэр къызфагъэшъошагъэхэм афэгушIуагъ.

20.07.2023 14:01

Пшъэрылъ афишIыгъ

АР-м и ЛIышъхьэ зэIукIэм зэрэщыхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, зыгъэпсэфыпIэу «Лэгъонакъэр» федеральнэ мылъкушхо зыхалъхьэрэ проектэу щыт.

18.07.2023 22:47

ЧIыопсым икъэухъумэн тегъэпсыхьэгъэ зэдэлэжьэныгъ

Мэз чэтыоу АчIыпсэ Кавказ заповедникымрэ чIыопс паркэу «ТхьачIышху» зыфиIоу Адыгэ Республикэм къыхиубытэрэмрэ азыфагу дэлъ чIыпIэм хатIупщыхьагъ.

15.07.2023 11:15

Итеплъэ зэщымыкъоу, шэпхъакIэхэм адиштэу

Концерт залым игъэкIэжьын сомэ миллион 660-рэ пэIухьащт.

14.07.2023 11:52

IэпыIэгъур зэпыурэп

Геническэ районыр зыпкъ игъэуцожьыгъэнымкIэ ищыкIэгъэ IэпыIэгъур егъэгъотыгъэным республикэр зэрэфэ­хьазырыр Адыгеим и ЛIышъхьэ къыхигъэщыгъ.

11.07.2023 10:47

МэфэкIымкIэ афэгушIуагъ

КъумпIыл Мурат унагъом, шIулъэгъум ыкIи шъыпкъагъэм я Мафэ ехъулIэу къутырэу Гавердовскэм щыIагъ.

08.07.2023 12:17

Щынэгъончъэным иIофыгъохэр

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх фе­деральнэ министерствэхэм, хэбзэухъумэкIо къулыкъухэм, Къыблэ федеральнэ шъолъырым хэхьэрэ регионхэм япащэхэр.

07.07.2023 11:43

ЧIыопсым иягъэ емыкIэу

Проектэу «Лэгъонакъэ» ипхырыщын Iахьзэхэлъ обществэу «Корпорация Туризм.РФ» зыфиIорэр ягъусэу лъэкIуатэ.

06.07.2023 12:40

Хэбзэукъоныгъэхэм къакIегъэчыгъэныр

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Iофтхьабзэр зэрищагъ.

05.07.2023 16:42

Гурыт еджапIэхэм ягъэцэкIэжьын

КъумпIыл Мурат лицееу N 2-м гъэцэкIэжьын IофшIэнхэр зэрэщык1охэрэм нэIуасэ зыфишIыгъ.

04.07.2023 23:57

Мыекъуапэ ищагухэм язэтегъэпсыхьан зэрэкIорэр Адыгеим и ЛIышъхьэ ыуплъэкIугъ

Урамэу Жуковскэм ыцIэ зыхьырэм тет унэу фэтэрыбэу зэхэтым ищагу ар щыIагъ.

04.07.2023 23:09

ПсэолъэшIыным зырагъэушъомбгъущт

Мы зэIукIэгъум илъэхъан компанием иIофышIэхэм псэолъэшIынхэр зыщы­кIощт чIыпIэхэр зэрагъэлъэгъугъэх.

04.07.2023 08:10

Гъэсэныгъэмк1э гупчэу №5-м гъэцэк1эжьынхэр зэрэщык1охэрэр республикэм и Л1ышъхьэ зэригъэлъэгъугъ

IофшIэнхэм апэIухьанэу бюджет зэфэшъхьафхэм къахэхыгъэ сомэ миллион 50 къафатIупщыгъ.

02.07.2023 17:32

ЗекIонми зыригъэушъомбгъущт

Илъэси 5 фэдиз хъугъэу «Шыу хасэм» хэтхэр хэлажьэх Дунэе шы къэгъэлъэгъонэу «Иппосфера» зыфиIорэм.

22.06.2023 13:11